اطلاعات عمومی

فعال مسئولیت محدود

شماره ثبت: 289958

شناسه ملی: 10103271105

تاریخ ثبت:

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 2 نفر

آدرس: تصفیه تهران اتوبان همت ابتدای بلوار سردارجنگل خیابان حیدری مقدم شرقی پلاک 76 واحد 6

کد پستی: 1476666877

سرمایه ثبتی


هیئت مدیره سابق

() نفر

بازرس‌ها

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/03/09:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 01/03/1396 شرکت مذکور در تاریخ فوق منحل اعلام گردید و سیدمحمد قاضی به شماره ملی 007136XXXX به سمت مدیر تصفیه انتخاب گردید. نشانی محل تصفیه تهران اتوبان همت ـ ابتدای بلوار سردارجنگل ـ خیابان حیدری مقدم شرقی ـ پلاک 76 ـ واحد 6 ـ کدپستی 147666XXXX می باشد. پ 960309XXXX87691 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1392/06/18:

باستناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 7/5/1392 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت به آدرس تهران بزرگراه همت ابتدای سردار جنگل خیابان حیدری مقدم شرقی پلاک 76 واحد 6 کدپستی 147666XXXX تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. پ 1697382 اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1392/06/18:

باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 7/5/1392 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضا هییت مدیره برای مدت نامحدود بقرار ذیل انتخاب گردیدند: 1 آقای سیدمحمد قاضی به شماره ملی 007136XXXX به سمت مدیر عامل و رییس هییت مدیره و خانم زهره یایچی به شماره ملی 007041XXXX به سمت عضو هییت مدیره. امضا کلیه اوراق و تعهدآور بهادار با امضا مدیر عامل منفرداً همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. پ 1697383 اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی