اطلاعات عمومی

فعال تعاونی

شماره ثبت: 332667

شناسه ملی:

تاریخ ثبت: 1387/08/26

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 9 نفر

تاریخ تاسیس: 1387/08/26

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1387/08/26:

13,500,000 ریال

هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

شرکت فوق در تاریخ 26/08/1387 تحت شماره 332667 در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ 26/08/1387 از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامههای رسمی و کثیرالانتشار ابرار آگهی می‎شود: 1ـ موضوع شرکت: مطابق با موارد مندرج در ماده 3 اساسنامه. 2ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. 3ـ مرکز اصلی شرکت: 1ـ3ـ استان تهران ـ شهر تهران شهرک راهآهن ـ لتمان کن پروژه ساحل بلوک 25 واحد یک. 4ـ سرمایه شرکت: مبلغ 000/500/13 ریال منقسم به 45 سهم 000/300 ریالی که تعداد 45 سهم با نام میباشد که مبلغ 000/500/4 ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره 1263ـ1715 مورخ 31/06/1387 نزد بانک صندوق تعاون شعبه ایران خودرو پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. 5 ـ اولین مدیران شرکت: 1ـ5 ـ آقای حسن یوسفیفعال به سمت رئیس هیئتمدیره. 2ـ5 ـ آقای فریبرز نیکومرام به سمت نایب رئیس هیئتمدیره. 3ـ5 ـ آقای حسین پیوندی به سمت عضو هیئتمدیره. 4ـ5 ـ آقای عمران نوری به سمت عضو هیئتمدیره. 5ـ5 ـ آقای حبیب داداشی به سمت عضو هیئتمدیره (بعنوان عضو علیالبدل). 6ـ5 ـ آقای حسین خسروی به سمت عضو هیئتمدیره (بعنوان عضو علی البدل). 7ـ5 ـ آقای مجتبی عزیزی به سمت منشی هیئتمدیره به عنوان اعضاء هیئتمدیره به مدت 3 سال انتخاب گردیدند. 8ـ5 ـ آقای عمران نوری به سمت مدیرعامل به مدت 2 سال انتخاب گردید. 6 ـ دارندگان حق امضاء: کلیه قراردادها و اسناد رسمی و تعهدآور بانکی از قبیل چک ـ سفته ـ و اوراق بهادار با امضاء ثابت مدیرعامل به اتفاق حسن یوسفیفعال رئیس و یا فریبرز نیکومرام نایب رئیس هیئتمدیره و مهر شرکت معتبر و اوراق عادی و نامهها با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت معتبر خواهد بود. 7ـ اختیارات مدیرعامل: مطابق اساسنامه میباشد. 8ـ بازرس اصلی و علی البدل: 1ـ1 ـ آقای رحمتاله نوری به عنوان بازرس اصلی 2ـ2 ـ آقای حمید باطبی به عنوان بازرس علی البدل اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی