اطلاعات عمومی

فعال تعاونی

شماره ثبت:

شناسه ملی:

تاریخ ثبت: 1387/04/30

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 6 نفر

تاریخ تاسیس: 1387/04/30

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1387/04/30:

6,300,000 ریال

هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

شرکت فوق در تاریخ 30/4/1387 تحت شماره 328421 در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ 30/4/1387 از لحاظ امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه های رسمی و کثیرالانتشار آگهی می شود. 1 موضوع شرکت: 1 تهیه زمین و ساختمان و آپارتمان های مسکونی و واگذاری خانه ها و آپارتمان ها نقدا یا به اقساط به اعضا و همچنین ایجاد تاسیس ات عمومی مورد استفاده مشترک آنان 2 خرید واحدهای مسکونی و فروش آن به اعضا نقدا یا به اقساط 3 واگذاری واحدهای مسکونی ملکی شرکت بصورت اجاره به اعضا 4 انجام خدمات نقشه کشی مهندسی و معماری برای اعضا و نظارت بر ساختمان متعلق به آنها 5 لوله کشی، کابل کشی، سیم کشی، ایجاد دستگاه های تهویه و حرارت مرکزی. 2 مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت 5 سال. 3 مرکز اصلی شرکت: استان تهران شهرتهران اتوبان تهران قم شهرک صنعتی شمس آباد بلوار نگارستان بلوار گلستان گلشن 14 4 سرمایه شرکت: مبلغ 6/300/000 ریال منقسم به 21 سهم 300/000 ریالی که تعداد 21 سهم بانام می باشد که مبلغ 2/100/000 ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره 153/1705 مورخ 25/3/1387 نزد بانک صندوق تعاون شعبه شهرری پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد. 5 اولین مدیران شرکت: 15 آقای حسن پوررضایی به سمت رییس هییت مدیره. 25 خانم آزاده پوررضایی به سمت نایب رییس هییت مدیره. 35 خانم زهرا امیدی به سمت عضو هییت مدیره (به عنوان عضو علی البدل). 45 آقای صادق پوررضایی به سمت منشی هییت مدیره به عنوان اعضا هییت مدیره به مدت 3 سال انتخاب گردیدند. 55 آقای حسن پوررضایی به سمت مدیر عامل به مدت 2 سال انتخاب گردید. 6 دارندگان حق امضا: کلیه اسناد و اوراق بهادار بانکی از قبیل چک سفته بروات و اوراق بهادار با امضای حسن پوررضایی مدیر عامل به همراه آزاده پوررضایی نایب رییس هییت مدیره و مهر شرکت معتبر می باشد کلیه اسناد و نامه های عادی با امضا حسن پوررضایی مدیر عامل و مهر شرکت معتبر می باشد. 7 اختیارات مدیر عامل : مطابق اساسنامه می باشد. 8 بازرس اصلی و علی البدل: 11 آقای مجید پورخدابخشی به عنوان بازرس اصلی 22 آقای مهدی دهقانی به عنوان بازرس علی البدل. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری واحد ثبتی تهران

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی