اطلاعات عمومی

منحل شده مسئولیت محدود

شماره ثبت: 370927

شناسه ملی: 10320204693

تاریخ ثبت: 1388/12/23

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 2 نفر

آدرس: تصفیه تهران فلکه دوم صادقیه بزرگراه محمد علی جناح کوچه شهید طاهریان پلاک 7 طبقه 2

کد پستی: 1481645774

تاریخ تاسیس: 1388/12/23

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1388/12/23:

10,000,000 ریال

هیئت مدیره سابق

() نفر

بازرس‌ها

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1393/08/03:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 16/07/1393 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت مذکور در تاریخ فوق منحل اعلام گردید و خانم مینا حمیدزاده مشهدی به شماره ملی 006450XXXX به سمت مدیر تصفیه انتخاب گردیدو محل تصفیه: تهران ـ فلکه دوم صادقیه ـ بزرگراه محمد علی جناح ـ کوچه شهید طاهریان ـ پلاک 7 ـ طبقه 2 ـ کدپستی: 148164XXXX می باشد. پ 930803XXXX79490 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

شرکت فوق در تاریخ 23/12/1388 تحت شماره 370927 و شناسه ملی 103202XXXX3 در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ 23/12/1388 از لحاظ امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اشرکتنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی آگهی می شود. 1 ـ موضوع شرکت: انجام کلیه فعالیتها در زمینه اجاره چادرهای سفری و میز و صندلی و ظروف و لوازم جانبی و خدمات نظافتی و تنظیف آبدارخانه و دبیرخانه خرید و فروش واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی اخذ وام بازرگانی اخذ وام و اعتبارات بانکی به صورت ارزی و ریالی از کلیه بانکها و موسسات داخلی و خارجی در مناقصات مزایدات و پیمان های دولتی و خصوصی عقد قرارداد با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی.. 2 ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود 3 ـ مرکز اصلی شرکت : 1 ـ 3 ـ استان تهران ـ شهر تهران فلکه دوم صادقیه بزرگراه محمدعلی جناح کوچه شهید طاهریان پلاک 7 طبقه 2 4 ـ سرمایه شرکت: مبلغ 000/000/10 ریال می باشد. 5 ـ اولین مدیران شرکت: 1 ـ 5 ـ آقای محمدرضا حمیدزاده مشهدی به سمت رییس هییت مدیره 2 ـ 5 ـ خانم مینا حمیدزاده مشهدی به سمت عضو هییت مدیره 3 ـ 5 ـ خانم مینا حمیدزاده مشهدی به سمت مدیرعامل به مدت نامحدود انتخاب گردیدند. 6 ـ دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات و قراردادها و عقود اسلامی با امضای مدیرعامل یا رییس هییت مدیره منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. 7 ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی