اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 166094

شناسه ملی: 1010208631

تاریخ ثبت:

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 2 نفر

سرمایه ثبتی


هیئت مدیره فعلی

() نفر

هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 19/3/90 شرکت مزبور که در تاریخ 13/6/90 واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی 89 بتصویب رسید. بهرام نصرتی کنک لو به کد ملی 004564XXXX به سمت بازرس اصلی و جمشید نصرتی به کد ملی 004578XXXX به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی