اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 3584

شناسه ملی:

تاریخ ثبت: 1385/06/11

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 10 نفر

تاریخ تاسیس: 1385/06/11

سرمایه ثبتی


پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

بموجب صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده و عادی بطور فوق العاده و هییت مدیره مورخه 14/12/87 که در محل شرکت تشکیل گردیده تغییرات ذیل اتخاذ گردید: 1 ـ مهدی دره چی با واگذاری سهام خود ( 5 سهم) به آقای رضا صدفی از شرکت خارج گردید. 2 ـ علیرضا سلیمانی با واگذاری کلیه سهام خود ( 5 سهم) به آقای غلامرضا میر گلوی بیات از شرکت خارج گردید. 3 ـ خانم سارا بهرامی زیرتل با واگذاری کلیه سهام خود ( 5 سهم) به خانم ثریا بهرامی زیرتل از شرکت خارج گردید. 4 ـ مدیران و دارندگان حق امضا: رضا صدفی بسمت مدیرعامل و ثریا بهرامی زیرتل بسمت رییس هییت مدیره و غلامرضا میر گلوی بیات بسمت نایب رییس هییت مدیره شرکت برای مدت دو سال انتخاب شدند و حق امضا کلیه قراردادها و اسناد رسمی و تعهدآور بانکی از قبیل چک و سفته و برات و اوراق و نامه های عادی و اداری باامضا ثریا بهرامی زیرتل (رییس هییت مدیره) و مهر شرکت معتبر خواهد بود. 5 ـ امیر رضا محمدی شرف آباد بسمت بازرس اصلی و صغری عسکریان مقدم بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. رییس ثبت یاسوج

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

خلاصه اساسنامه و شرکتنامه شرکت یاسوجسازه بهرامی (سهامیخاص) که در مورخه 11/6/85 تحت شماره3584 در دائره ثبت شرکتهای این اداره به ثبت رسیده و در همان تاریخ از لحاظ ذیل دفتر ثبت تکمیل و امضاء گردیده جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی کشور و یکی از روزنامههای محلی استان آگهی میگردد. 1- موضوع شرکت: راه، ساختمان، تاسیسات، تجهیزات، آب، برق 2- مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود 3- مرکز اصلی شرکت: یاسوج- سالم آباد 4- سرمایه شرکت: یک میلیون ریال منقسم به یکصد سهم ده هزار ریالی که مبلغ سیصد و پنجاه هزار ریال آن نقدا به حساب جاری شماره 010121XXXX004 نزد بانک صادرات شعبه جمهوری واریز و مابقی در تعهد سهامداران میباشد. 5- مدیران و دارندگان حق امضاء: قاسم جعفری به سمت مدیرعامل و محمد بهرامی زیرتل به سمت رئیس هیئت مدیره و علیرضا سلیمانی به سمت نایب رئیس هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند و حق امضاء کلیه قراردادها و اسناد رسمی و تعهدآور بانکی از قبیل چک، سفته و برات با امضاء محمدبهرامی زیرتل (رئیس هیات مدیره) و مهر شرکت معتبر است. 6- امیررضا محمدی به سمت بازرس اصلی و صغری عسکریمقدم به سمت بازرس علیالبدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. 7- نام مدیرعامل و حدود و اختیارات ایشان: قاسم جعفری و اختیارات ایشان طبق مفاد اساسنامه شرکت میباشد. رئیس ثبت یاسوج

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی