اطلاعات عمومی

فعال تعاونی

شماره ثبت:

شناسه ملی:

تاریخ ثبت:

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 8 نفر

سرمایه ثبتی


هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/08/12:

برابر صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 09/08/94 شرکت مزبور که طی نامه شماره 642/94/ت ق مورخ 10/08/94 به تأئید اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان قشم رسیده است در مورخ 12/08/94 از لحاظ واریز هزینه های ثبتی و امضای ذیل دفاتر ثبت تکمیل گردیده است: 1 ـ نام شرکت مندرج در ماده یک اساسنامه به تعاونی توسعه روستایی صدف لب سیاه برکه خلف قشم تغییر و اصلاح یافت. 2 ـ اساسنامه جدید شرکت مشتمل بر 52 ماده و 29 تبصره به تصویب رسید و مفاد مندرج در موضوع ماده 3 اساسنامه صرفاً پس از اخذ مجوزهای لازم از سازمان منطقه آزاد قشم و سایر مراجع ذیصلاح امکان پذیر می باشد. ش940812XXXX26172 اداره ثبت شرکتها و مالکیت های صنعتی و معنوی منطقه آزاد قشم

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/08/09:

برابر صورتجلسات مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده و هیئت مدیره مورخ 17/07/94 شرکت مزبور که طی نامه شماره 600/94/ت ق مورخ 25/07/94 به تأئید اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان قشم رسیده است در مورخ 04/08/94 از لحاظ واریز هزینه های ثبتی و امضای ذیل دفاتر ثبت تکمیل گردیده است: 1ـ خانم ها خدیجه کامکاریان به شماره ملی 345970XXXX به سمت رئیس هیئت مدیره، فاطمه گردشاسان به شماره ملی 345988XXXX به سمت نایب رئیس هیئت مدیره، سمیره سفاری تولی به شماره ملی 345988XXXX به سمت منشی هیئت مدیره و فتحیه رضوانی رمچاهی به شماره ملی 345914XXXX به سمت مدیرعامل (خارج از اعضاء) ، مریم گردشاسان به شماره ملی 345005XXXX و فاطمه رضوانی رمچاهی به شماره ملی 345014XXXX به سمت اعضای علی البدل هیئت مدیره برای مدت سه سال انتخاب گردیدند. 2ـ کلیه قراردادها و اسناد رسمی و تعهدآور بانکی از قبیل چک، سفته، برات و اوراق بهادار با امضای رئیس هیئت مدیره باتفاق مدیرعامل همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و نامه ها با امضای مدیرعامل به همراه مهر شرکت معتبر می باشد. 3ـ خانم ها مریم چابوک و ساناز اسلامی به ترتیب به سمت بازرس اصلی و علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. د940810XXXX69215 اداره ثبت شرکتها و مالکیت های صنعتی و معنوی منطقه آزاد قشم

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی