اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 9715

شناسه ملی:

تاریخ ثبت: 1387/02/02

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 4 نفر

کد پستی: 8916654744

آدرس: یزد ، بلوار طالقانی جنب آزمایشگاه مرکزی کوی گلچین کوی خیام پلاک 5

تاریخ تاسیس: 1387/02/02

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1387/02/02:

1,000,000 ریال

هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

خلاصه اظهارنامه و اساسنامه شرکت دانا کشت کویر یزد (سهامیخاص) که در تاریخ 2/2/87 تحت شماره 9715 در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ 2/2/87 از لحاظ امضاء ذیل تکمیل گردیده برای اطلاع عموم در روزنامه رسمی و کثیرالانتشار آگهی میشود. 1ـ موضوع شرکت: آموزش در زمنیه کلیه رشتههای مرتبط با کشاورزی و منابع طبیعی و شیلات، برگزاری همایش و کارگاههای آموزشی عرضه بذر و نهادهها و بقیه به شرح ماده دو اساسنامه. 2ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت بمدت نامحدود 3ـ مرکز اصلی شرکت: یزد، بلوار طالقانی ـ جنب آزمایشگاه مرکزی ـ کوی گلچین ـ کوی خیام ـ پلاک 5 ـ کدپستی 891665XXXX 4ـ سرمایه شرکت: مبلغ 000/000/1 ریال منقسم به 90 سهم بانام 10 سهم بینام هر یک به ارزش 000/10 ریال که مبلغ 000/350 ریال آن طبق گواهی شماره 61 مورخه 29/1/87 بانک ملی شعبه بلوار طالقانی پرداخت و بقیه در تعهد صاحبان سهام میباشد. 5ـ اولین مدیران شرکت: خانم مرضیه منصوریبیدکانی بسمت رئیس هیئتمدیره و خانم مریم منصوریشوازی بسمت نایب رئیس هیئتمدیره و مدیرعامل کلاً برای مدت دو سال انتخاب شدند. 6ـ دارندگان حق امضاء: امضاء کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور بانکی با امضاء خانم مرضیه منصوری بیدکانی و خانم مریم منصوری شوازی همراه با مهر شرکت معتبر میباشد و حق امضاء اوراق عادی و نامههای اداری با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت معتبر میباشد. 7ـ اختیارات مدیرعامل: به شرح در مواد اساسنامه 8ـ بازرس اصلی و علیالبدل: خانم اشرف منصوریشوازی بسمت بازرس اصلی و آقای جعفر منصوریشوازی بسمت بازرس علیالبدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. 9ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهیهای شرکت تعیین شد. مسئول ثبت شرکتهای یزد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی