اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 132273

شناسه ملی: 10101755586

تاریخ ثبت:

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 16 نفر

کد پستی: 1581873913

آدرس: استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 01/08/1396 و مجوز شماره 14762 126 961 مورخ 3 8 1396 سازمان میراث فرهنگی و و صنایع دستی و گردشگری استان تهران و مجوز شماره 44090 مورخ 22 8 1396 سازمان هواپیمایی کشوری تصمیمات ذیل اتخاذ شد آدرس شرکت به تهران خیابان سمیه بین مفتح و فرصت شماره 134

سرمایه ثبتی


پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1398/10/04:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ 28/08/1398 و مجوز شماره 44031 مورخه 11/9/98 سازمان هواپیمایی کشوری و مجوز شماره 29944/982303 مورخه 18/9/98 سازمان میراث فرهنگی و گردشگری تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای عباس جواهریان به شماره ملی 003386XXXX را به سمت رییس هییت مدیره،آقای مصطفی ملاتقی به شماره ملی 003720XXXX را به سمت مدیر عامل و عضو هییت مدیره،آقای هوتن جواهریان به شماره ملی 006808XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره و قایم مقام مدیر عامل و خانم منیره پورصادقی به شماره ملی 004324XXXX را به سمت عضو هییت مدیره انتخاب گردیدند آقای جاوید معینی به شماره ملی 169952XXXX به سمت بازرس اصلی و آقای قربانعلی حاجیلری به شماره ملی 487979XXXX به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالنتشار اطلاعات جهت نشر آکهی های شرکت انتخاب شد. ترازنامه و حساب سود وزیان شرکت منتهی به 29/12/97 مورد تصویب قرار گرفت. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک و سفته و بروات و قراردادها و عقود اسلامی و به طور کلی هرگونه قراردادی که برای شرکت ایجاد تعهد نماید با امضا دو نفر از اعضا هییت مدیره همراه با مهر شرکت وحق امضا کلیه اوراق عادی ومکاتبات اداری فقط با امضا مدیر عامل ومهر شرکت به تنهایی معتبر می باشد. پ 981004XXXX32440 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/06/14:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 12/04/1397 و مجوز شماره 5776 , 126 , 971 مورخ 17/4/97 اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان تهران و مجوز شماره 16489/972303 مورخ 6/5/97 اداره کل حقوقی و املاک سازمان میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری استان تهران و مجوز شماره 21135 مورخ 20/4/97 سازمان هواپیمایی کشوری تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای عباس جواهریان به شماره ملی 003386XXXX را به سمت رییس هییت مدیره، آقای مصطفی ملاتقی به شماره ملی 003720XXXX را به سمت مدیرعامل و عضو هییت مدیره، آقای هوتن جواهریان به شماره ملی 006808XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره و قایم مقام مدیرعامل و خانم منیره پورصادقی به شماره ملی 004324XXXX را به سمت عضو هییت مدیره برای مدت 2 سال انتخاب شدند. آقای جاوید معینی به شماره ملی 169952XXXX به سمت بازرس اصلی و آقای قربانعلی حاجیلری به شماره ملی 487979XXXX بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آکهی های شرکت انتخاب شد. ترازنامه و حساب سود وزیان شرکت منتهی به 29/12/1396 مورد تصویب قرار گرفت. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک و سفته و بروات و قراردادها و عقود اسلامی و به طور کلی هرگونه قراردادی که برای شرکت ایجاد تعهد نماید با امضا دو نفر از اعضا هییت مدیره همراه با مهر شرکت وحق امضا کلیه اوراق عادی ومکاتبات اداری فقط با امضا مدیرعامل ومهر شرکت به تنهایی معتبر می باشد. پ 970614XXXX37995 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/09/07:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 01/08/1396 و مجوز شماره 14762 126 961 مورخ 3 8 1396 سازمان میراث فرهنگی و و صنایع دستی و گردشگری استان تهران و مجوز شماره 44090 مورخ 22 8 1396 سازمان هواپیمایی کشوری تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آدرس شرکت به: تهران خیابان سمیه بین مفتح و فرصت شماره 134 کد پستی 158187XXXX انتقال یافت و ماده مربوط در اساسنامه اصلاح گردید. پ 960907XXXX32784 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/08/24:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 31/04/1396 و تاییدیه شماره 23380 مورخه 9/5/96 سازمان هواپیمایی و شماره 8092 , 126 , 961 مورخه 8/5/96 سازمان میراث فرهنگی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای عباس جواهریان به شماره ملی 003386XXXX به سمت رییس هییت مدیره،آقای مصطفی ملاتقی به شماره ملی 003720XXXX به سمت مدیرعامل و عضو هییت مدیره، آقای هوتن جواهریان به شماره ملی 006808XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره و قایم مقام مدیرعامل و خانم منیره پورصادقی به شماره ملی 004324XXXX به سمت عضو هییت مدیره انتخاب شدند ـ آقای جاوید معینی به شماره ملی 169952XXXX به سمت بازرس اصلی و آقای قربانعلی حاجیلری به شماره ملی 487979XXXX بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. ـ روزنامه کثیرالنتشار اطلاعات جهت نشر آکهی های شرکت انتخاب شد. ـ ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به 30/12/95 بتصویب رسید ـ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک و سفته و بروات و قراردادها و عقود اسلامی و به طور کلی هرگونه قراردادی که برای شرکت ایجاد تعهد نماید با امضا دو نفر از اعضا هییت مدیره همراه با مهر شرکت وحق امضا کلیه اوراق عادی ومکاتبات اداری فقط با امضا مدیرعامل ومهر شرکت به تنهایی معتبر می باشد. پ 960824XXXX84562 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/07/07:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 30/04/1395 و مجوز اداره کل میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری استان تهران به شماره 6244 , 126 , 951 مورخ 11/5/95 و مجوز سازمان هواپیمایی کشوری به شماره 28845 مورخ 13/6/95 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:آقای عباس جواهریان به شماره ملی 003386XXXX به سمت رییس هییت مدیره و آقای مصطفی ملاتقی به شماره ملی 003720XXXX به سمت مدیرعامل و عضو هییت مدیره و آقای هوتن جواهریان به شماره ملی 006808XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره و قایم مقام مدیرعامل و خانم منیره پورصادقی به شماره ملی 004324XXXX به سمت عضو هییت مدیره انتخاب گردیدند. - کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک و سفته و بروات و قراردادها و عقود اسلامی و به طور کلی هرگونه قراردادی که برای شرکت ایجاد تعهد نماید با امضا دو نفر از اعضا هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است.کلیه اوراق عادی و مکاتبات اداری فقط با امضا مدیر عامل و مهر شرکت معتبر میباشد آقای جاوید معینی به شماره ملی 169952XXXX به سمت بازرس اصلی و آقای قربانعلی حاجیلری به شماره ملی 487979XXXX بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب گردید. ترازنامه و حساب سود وزیان شرکت منتهی به سال مالی 1394 به تصویب رسید. پ 950707XXXX54897 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/05/28:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 24/3/1394 ومجوز شماره 22384 مورخ 10/5/94 سازمان هواپیمایی کشوری ومجوز شماره 4082 مورخ 30/3/94 سازمان میراث فرهنگی صنایع دستی وگردشگری تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای عباس جواهریان به شماره ملی 003386XXXX به سمت رییس هییت مدیره، آقای مصطفی ملاتقی به شماره ملی 003720XXXX به سمت مدیرعامل و عضو هییت مدیره، آقای هوتن جواهریان به شماره ملی 006808XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره و قایم مقام مدیرعامل و خانم منیره پورصادقی به شماره ملی 004324XXXX به سمت عضو هییت مدیره برای مدت 2 سال انتخاب گردیدند و آقای جاوید معینی به شماره ملی 169952XXXX به سمت بازرس اصلی و آقای قربانعلی حاجیلری به شماره ملی 487979XXXX بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد. ترازنامه و حساب سود وزیان شرکت منتهی به 29/12/93 تصویب شد کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک و سفته و بروات و قراردادها و عقوداسلامی و به طور کلی هرگونه قراردادی که برای شرکت ایجاد تعهد نماید با امضا دو نفر از اعضا هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است پ 940528XXXX47254 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1393/07/16:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 22/04/1393 ومجوز شماره 7280/126/932 مورخ 11/5/93 اداره کل میراث فرهنگی و مجوز شماره 27861 مورخ 20/5/93 سازمان هواپیمایی کشوری تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای عباس جواهریان به شماره ملی 003386XXXX را به سمت رییس هییت مدیره،آقای مصطفی ملاتقی به شماره ملی 003720XXXX را به سمت مدیرعامل و عضو هییت مدیره، آقای هوتن جواهریان به شماره ملی 006808XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره و قایم مقام مدیرعامل و خانم منیره پورصادقی به شماره ملی 004324XXXX را به سمت عضو هییت مدیره برای مدت 2 سال انتخاب گردیدند آقای جاوید معینی به شماره ملی 169952XXXX به سمت بازرس اصلی و آقای قربانعلی حاجیلری به شماره ملی 487979XXXX بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند.روزنامه کثیرالنتشار اطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد. ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به 29/12/92 تصویب شدکلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک و سفته و بروات و قراردادها و عقوداسلامی و به طور کلی هرگونه قراردادی که برای شرکت ایجاد تعهد نماید با امضا دو نفر از اعضا هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است پ 930716XXXX34698 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1392/08/11:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 1/5/92 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضا هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. آقای عباس جواهریان به شماره ملی 003386XXXX به سمت رییس هییت مدیره، آقای مصطفی ملاتقی به شماره ملی 003720XXXX را به سمت مدیر عامل و عضو هییت مدیره، آقای هوتن جواهریان به شماره ملی 006808XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره و قایم مقام مدیر عامل و خانم منیره پورصادقی به شماره ملی 004324XXXX را به سمت عضو هییت مدیره انتخاب نمودند. آقای جاوید معینی به شماره ملی 169952XXXX به سمت بازرس اصلی و آقای قربانعلی حاجیلری به شماره ملی 487979XXXX به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالنتشار اطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد. ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به 30/12/91 مورد تصویب قرار گرفت. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک و سفته و بروات و قراردادها و عقوداسلامی و به طور کلی هرگونه قراردادی که برای شرکت ایجاد تعهد نماید با امضا دو نفر از اعضا هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. پ 1721251 اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1391/08/20:

باستناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 28/6/91 تعداد اعضای هییت مدیره مرکب از 3 الی 5 می باشد. بدین ترتیب ماده 31 اساسنامه اصلاح شد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 28/6/91 شرکت مزبور که در تاریخ 15/7/91 واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی 29/12/90 به تصویب رسید. جاوید معینی مقدم با کد ملی 169952XXXX به سمت بازرس اصلی و قربانعلی حاجیلری با کد ملی 487979XXXX به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اعضا هییت مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند. شرکت پرهام فر به نمایندگی علیرضا نورتاج به کد ملی 004239XXXX به سمت عضو هییت مدیره عباس جواهریان با کد ملی 003386XXXX به سمت رییس هییت مدیره و هوتن جواهریان با کد ملی 006808XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره و قایم مقام مدیر عامل و مصطفی ملاتقی با کد ملی 003720XXXX به سمت مدیر عامل تعیین گردیدند و امضا کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک و سفته و برات و قراردادها و عقوداسلامی و بطور کلی هرگونه قراردادی که برای شرکت ایجاد تعهد نماید با امضا دو نفر از اعضای هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 8/11/90 شرکت مزبور که در تاریخ 6/12/90 واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی 89 بتصویب رسید. احمدرضا حیدری منتسمی به کد ملی 203013XXXX بسمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی آریا به روش به کد ملی 101006XXXX8 بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اعضا هییت مدیره به مدت 2 سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: عباس جواهریان به کد ملی 003386XXXX به سمت رییس هییت مدیره و مصطفی ملاتقی به کد ملی 003720XXXX به سمت مدیرعامل و عضو هییت مدیره و پرهام جواهریان به کد ملی 006418XXXX بسمت نایب رییس هییت مدیره و هوتن جواهریان به کد ملی 006808XXXX به سمت قایم مقام مدیرعامل و عضو هییت مدیره و علیرضا نورتاج به کد ملی 004239XXXX بسمت عضو هییت مدیره تعیین گردیدند. امضا کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و قراردادها و عقوداسلامی و بطور کلی هرگونه قراردادی که برای شرکت ایجاد تعهد نماید با امضای دو نفر از اعضای هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 16/11/89 شرکت مزبور که در تاریخ 10/12/89 واصل گردید: احمدرضا حیدری فتحی به کد ملی 203013XXXX به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی آریا به روش به کد ملی 101006XXXX8 به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اعضای هییت مدیره به مدت دو سال به قرارذیل: عباس جواهریان به کد ملی 003386XXXX به سمت رییس هییت مدیره و پرهام جواهریان به کد ملی 006418XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره و مصطفی ملاتقی به کد ملی 003720XXXX به سمت مدیرعامل و عضو هییت مدیره و هوتن جواهریان به کد ملی 006808XXXX بسمت عضو هییت مدیره و قایم مقام مدیرعامل تعیین گردیدند و امضا کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، و برات و قراردادها و عقوداسلامی به طور کلی هرگونه قراردادی که برای شرکت ایجاد تعهد نماید با امضا دو نفر از اعضای هییت مدیره همراه با مهرشرکت معتبراست. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 27/4/89 شرکت مزبورکه در تاریخ 19/5/89 واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی 88 به تصویب رسید. محمد گودرزی بسمت بازرس اصلی و جاوید معینی بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اعضا هییت مدیره به مدت 2 سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: عباس جواهریان و مصطفی ملاتقی و علیرضا نورتاج و هوتن جواهریان و پرهام جواهریان. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 22/6/86 شرکت مزبور که در تاریخ 22/7/86 واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی 85 به تصویب رسید. آقای جاوید معینی به سمت بازرس اصلی و آقای مجید مقیسه به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. زورنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1384/08/13:

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 1/6/84 شرکت مزبور که در تاریخ 2/7/84 واصل گردیده: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به 29/12/83 به تصویب رسید. آقای مرتضی ملا تقی به سمت بازرس اصلی و آقای جاوید معینی به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 29/4/83 شرکت مزبور که در تاریخ 26/6/83 واصل گردید: 1 ـ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی 1382 بتصویب رسید. 2 ـ آقای مرتضی ملانقی بسمت بازرس اصلی و آقای جاوید معینی بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. 3 ـ روزنامه کثیرالانتشاراطلاعات جهت درج آگهیهای شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی