اطلاعات عمومی

منحل شده تعاونی

شماره ثبت: 59264

شناسه ملی: 10101043167

تاریخ ثبت:

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 3 نفر

آدرس: تهران شهرک راه اهن خ هوانیروز ک دنا شرقی پ 3 دفتر تعاونی

کد پستی: 1493634718

سرمایه ثبتی


هیئت مدیره سابق

() نفر

بازرس‌ها

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/09/04:

به استناد صورتجلسه هییت تصفیه / مدیر تصفیه مورخ 26/06/1394 و مجوز شماره 230119/15 , 942 مورخ 27/7/94 اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان تهران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای عسکر ایرانی به کد ملی 091975XXXX به سمت رییس اجرایی هییت تصفیه انتخاب شدند. مقرر شد کلیه قراردادها اسناد و اوراق بهادار با امضا هر سه نفر هییت تصفیه همراه با مهر مربوط معتبر باشد و نیز اوراق عادی تعاونی با امضا رییس اجرایی و مهر تعاونی معتبرند. پ 940904XXXX51347 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/09/04:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ 20/06/1394 و مجوز شماره 230119/15 , 942 مورخ 27/7/94 اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان تهران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب های سود و زیان سال مالی منتهی به 89 لغایت 93 به تصویب رسید. آقای عسکر ایرانی به کد ملی 091975XXXX به سمت عضو هییت تصفیه آقای عزت اله احدی قلیچ به کد ملی 405041XXXX به سمت عضو هییت تصفیه آقای محمود ترابیان به کد ملی 060279XXXX به سمت عضو هییت تصفیه برای مدت 2 سال تعیین گردیدند. پ 940904XXXX21646 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/09/04:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 20/06/1394 و مجوز شماره 211630/15 , 932 مورخ 12/7/94 اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان تهران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت مذکور در تاریخ فوق منحل اعلام گردید و محل تصفیه به آدرس تهران شهرک راه اهن خ هوانیروز ک دنا شرقی پ 3 دفتر تعاونی کدپستی 149363XXXX تعیین شد. پ 940904XXXX24251 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی