اطلاعات عمومی

فعال مسئولیت محدود

شماره ثبت: 253667

شناسه ملی:

تاریخ ثبت: 1384/06/07

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 3 نفر

آدرس: تهران خیابان آفریقا خیابان عاطفی شرقی مجتمع آسیا

تاریخ تاسیس: 1384/06/07

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1385/08/10:

20,000,000 ریال

سرمایه ثبت شده در تاریخ 1384/06/07:

20,000,000 ریال

هیئت مدیره سابق

() نفر

بازرس‌ها

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

باستناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 10/8/85 تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: آقای فیروز فاتحی با پرداخت مبلغی به صندوق شرکت سهم الشرکه خود را به مبلغ 000/000/250 ریال افزایش داد آقای علی رضا فاتحی با پردخت مبلغی به صندوق شرکت سهم الشرکه خود را به مبلغ 000/000/250 ریال افزایش داد آقای یاشا فاتحی با پرداخت مبلغی به صندوق شرکت سهم الشرکه خود را به مبلغ 000/000/250 ریال افزایش داد خانم روژاوه منهوبی با پرداخت مبلغی به صندوق شرکت سهم الشرکه خود را به مبلغ 000/000/250 ریال افزایش داد در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ 000/000/20 ریال به مبلغ 000/000/000/1 ریال افزایش یافت و ماده 4 در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1384/06/13:

شرکت فوق در تاریخ 7/6/84 تحت شماره 253667 این اداره به ثبت رسیده و خلاصه شرکتنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می شود. 1 موضوع شرکت: صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز و ارایه کلیه کالاهای مجاز و ارایه کلیه خدمات کامپیوتری و اینترنتی خرید و فروش کالاهای مجاز شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی و اخذ وام و اعتبار از بانکها و موسسات. 2 مرکز اصلی شرکت: تهران، خیابان آفریقا خیابان عاطفی شرقی مجتمع آسیا پلاک 61 طبقه دوم. 3 سرمایه شرکت: مبلغ 20/000/000 ریال. 4 مدیران شرکت: آقای علیرضا فاتحی به سمت مدیر عامل و عضو هییت مدیره و خانم روژاوه منهوی به سمت رییس هییت مدیره و آقای یاشا فاتحی به سمت نایب رییس هییت مدیره برای مدت نامحدود انتخاب شدند. 5 دارندگان حق امضا: امضا کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک و سفته و بروات و قراردادها و عقوداسلامی با امضا مدیر عامل و نایب رییس هییت مدیره متفقاً همراه با مهر شرکت معتبر است. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی