اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 6995

شناسه ملی: 10660074354

تاریخ ثبت:

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 6 نفر

سرمایه ثبتی


پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/11/03:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 23/10/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ اعضا هییت مدیره به قرار ذیل انتخاب گردیدند: ـ مهدی ولی پور بشماره ملی 401165XXXX و خداکرم ولی پور بشماره ملی 401101XXXX و شهرام ولی پور زارع بشماره ملی 330896XXXX به عنوان اعضا اصلی هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. ـ مریم شمایلی بشماره ملی 496904XXXX به سمت بازرس اصلی و سمیه رستمی نصر بشماره ملی 335015XXXX به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. ـ روزنامه کثیرالانتشار ابرار برای درج آگهی ها انتخاب گردید. ش 971103XXXX54956 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرمانشاه

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/11/03:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 23/10/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ خداکرم ولی پور بشماره ملی 401101XXXX به عنوان مدیرعامل و عضو هییت مدیره، مهدی ولی پور بشماره ملی 401165XXXX به عنوان رییس هییت مدیره و شهرام ولی پور زارع بشماره ملی 330896XXXX به عنوان نایب رییس هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. ـ کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی از قبیل چک و سفته و برات و قرادادها ونامه های عادی و اداری و عقود اسلامی با امضا مدیرعامل همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می باشد. ش 971103XXXX83211 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرمانشاه

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/10/15:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 07/10/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 - اعضا هییت مدیره به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای خداکرم ولی پور به شماره ملی 401101XXXX و آقای شهرام ولی پورزارع به شماره ملی 330896XXXX و آقای مهدی ولی پور به شماره ملی 401165XXXX به عنوان اعضای اصلی هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. 2 - خانم مریم شمایلی به شماره ملی 335007XXXX به عنوان بازرس اصلی، خانم سمیه رستمی نصر به شماره ملی 335015XXXX به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. ش 951015XXXX92939 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرمانشاه

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/10/15:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 07/10/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - آقای مهدی ولی پور ( کد ملی 401165XXXX ) به سمت رییس هییت مدیره، آقای شهرام ولی پور زارع ( کد ملی 330896XXXX ) به سمت نایب رییس هییت مدیره و آقای خداکرم ولی پور ( کد ملی 401101XXXX ) به سمت مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب شدند. - کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از قبیل چک،سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی و نیز کلیه اوراق عادی و اداری با امضا منفرد مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است. ش 951015XXXX12809 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرمانشاه

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1393/10/08:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 25/09/1393 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1 ـ اعضا هییت مدیره به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای خدا کرم ولی پور به شماره ملی 401101XXXX تا تاریخ 25/09/1395 و آقای شهرام ولی پور زارع به شماره ملی 330896XXXX تا تاریخ 25/09/1395 و آقای مهدی ولی پور به شماره ملی 401165XXXX تا تاریخ 25/09/1395 2 ـ خانم مریم شمایلی به شماره ملی 335007XXXX به عنوان بازرس اصلی ، خانم سمیه رستمی نصر به شماره ملی 335015XXXX به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ـ روزنامه کثیرالانتشار آفرینش جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. ش 931008XXXX05780 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرمانشاه

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1393/10/08:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 25/09/1393 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1 ـ سمت اعضای هییت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای مهدی ولی پور 401165XXXX به سمت رییس هییت مدیره و آقای شهرام ولی پور زارع 330896XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره و آقای خداکرم ولی پور 401101XXXX به سمت مدیر عامل و عضو هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند . 2 ـ کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت به امضا مدیر عامل همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می باشد. ش 931008XXXX91276 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرمانشاه

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ 23/10/90 تصمیماتی بشرح زیر اتخاذ گردید: 1 ـ افراد ذیل به سمت اعضای اصلی هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند: آقایان خداکرم ولی پور و مهدی ولی پور و شهرام ولی پور زارع 2 ـ خانم ها مریم شمایلی و سمیه رستمی نصر به ترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل به مدت یکسال انتخاب گردیدند 3 ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی انتخاب گردید. 4 ـ طبق صورتجلسه هییت مدیره مورخ 22/10/90 خداکرم ولی پور بسمت مدیرعامل و مهدی ولی پور بسمت رییس هییت مدیره و شهرام ولی پور زارع بسمت نایب رییس هییت مدیره انتخاب شدند و مقرر گردید کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی از قبیل چک سفته بروات و قراردادها و عقود اسلامی و نامه های عادی و اداری به امضای منفرد مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد مسیول ثبت شرکتهای کرمانشاه

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی