اطلاعات عمومی

فعال سهامی عام

شماره ثبت: 129631

شناسه ملی:

تاریخ ثبت:

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 3 نفر

سرمایه ثبتی


هیئت مدیره فعلی

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مور خ 6/2/82 و احکام صادره تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: آقایان پرویز مقدسی به نمایندگی شرکت پاساب بسمت رییس هییت مدیره و عباس عصاری آرانی به نمایندگی شرکت مدیریت سرمایه گذاری بانک ملی ایران بسمت عضو هییت مدیره و محمد حسین رحیمیان به نمایندگی شرکت دوده صنعتی پارس بسمت نایب رییس هییت مدیره و مهدی ثقفی به نمایندگی شرکت گاز ولوله بسمت عضو هییت مدیره و حسین داودیان به نمایندگی شرکت صنایع پتروشیمی بسمت مدیرعامل برای بقیه مدت تعیین شدند و کلیه اسناد و اوراق تعهدآور چک ها سفته بروات و قراردادها با امضا متفق مدیرعامل و یکی از اعضا هییت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضا دو نفر از اعضا هییت مدیره و با مهر شرکت معتبر است. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1382/03/26:

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 21/1/82 شرکت مزبور که در تاریخ 2/2/82 واصل گردید: 1 -ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به 29/12/81 به تصویب رسید. 2 - موسسه حسابرسی و خدمات مالی دایارایان به سمت بازرس اصلی و آقای علی امانی به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. 3 - روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهیهای شرکت تعیین گردید. 4 - اعضا هییت مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند 5 شرکتهای سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی سهامی عام دوده صنعتی پارس- تولیدی گاز لوله- پاساب مدیریت سرمایه گذاری بانک ملی به عنوان اعضا اصلی و شرکتهای صنایع لاستیکی سهند و سرمایه گذاری بانک ملی به عنوان اعضا علی البدل هییت مدیره. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 21/1/82 شرکت مزبور که در تاریخ 2/2/82 واصل گردید: 1 -ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به 29/12/81 به تصویب رسید. 2 - موسسه حسابرسی و خدمات مالی دایارایان به سمت بازرس اصلی و آقای علی امانی به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. 3 - روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهیهای شرکت تعیین گردید. 4 - اعضا هییت مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند 5 شرکتهای سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی سهامی عام دوده صنعتی پارس- تولیدی گاز لوله- پاساب مدیریت سرمایه گذاری بانک ملی به عنوان اعضا اصلی و شرکتهای صنایع لاستیکی سهند و سرمایه گذاری بانک ملی به عنوان اعضا علی البدل هییت مدیره. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی