اطلاعات عمومی

منحل شده مسئولیت محدود

شماره ثبت: 408512

شناسه ملی: 10320602849

تاریخ ثبت: 1390/04/29

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 9 نفر

کد پستی: 1648953118

آدرس: تصفیه تهران نارمک خ سمنگان بالاتر از خیابان رحیمی پ 289 طبقه سوم

تاریخ تاسیس: 1390/04/29

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1394/08/03:

10,000,000 ریال

سرمایه ثبت شده در تاریخ 1394/07/29:

20,000,000 ریال

سرمایه ثبت شده در تاریخ 1390/04/29:

10,000,000 ریال

بازرس‌ها

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/01/18:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 24/12/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ شرکت منحل اعلام گردید وآقای مجید حاتمیان بشماره ملی 005282XXXX بسمت مدیر تصفیه انتخاب گردید و نشانی محل تصفیه تهران ـ نارمک ـ خ سمنگان ـ بالاتر از خیابان رحیمی ـ پ 289 ـ طبقه سوم کدپستی 164895XXXX می باشد پ 970118XXXX01462 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/04/28:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 22/03/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت به: تهران نارمک خیابان سمنگان پلاک 289 کد پستی 164895XXXX تلفن 77919618 انتقال یافت. پ 950428XXXX03480 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/08/30:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 03/08/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ آقای رسول شاه محمدی ش ملی 393214XXXX دارنده مبلغ 2000000 ریال سهم الشرکه با دریافت کلیه سهم الشرکه خود از صندوق شرکت از شرکت خارج شد ـ آقای عباس خدنگی زواره ش ملی 006039XXXX دارنده مبلغ 2000000 ریال سهم الشرکه با دریافت کلیه سهم الشرکه خود از صندوق شرکت از شرکت خارج شد ـ آقای حمید اکبری دهقی ش ملی 005381XXXX دارنده مبلغ 2000000 ریال سهم الشرکه با دریافت کلیه سهم الشرکه خود از صندوق شرکت از شرکت خارج شد ـ آقای غلامحسین مرتضوی نژاد ش ملی 007127XXXX دارنده مبلغ 2000000 ریال سهم الشرکه با دریافت کلیه سهم الشرکه خود از صندوق شرکت از شرکت خارج شد ـ آقای مجید حاتمیان ش ملی 005282XXXX دارنده مبلغ 2000000 ریال سهم الشرکه با دریافت کلیه سهم الشرکه خود از صندوق شرکت از شرکت خارج شد در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ 20000000 ریال به مبلغ 10000000 ریال کاهش یافت و ماده مربوطه اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. فهرست و میزان سهم الشرکه هریک از شرکا بعد از کاهش سرمایه بشرح ذیل می باشد: ـ حسن مسیبی چناربن ش ملی 005139XXXX دارنده مبلغ 2500000 ریال سهم الشرکه ـ خانم شیرین کلهری ش ملی 005919XXXX دارنده مبلغ 2500000 ریال سهم الشرکه ـ آقای علیرضا حاتمیان ش ملی 001439XXXX دارنده مبلغ 2500000 ریال سهم الشرکه ـ خانم سمیه شاه محمدی ش ملی 042112XXXX دارنده مبلغ 2500000 ریال سهم الشرکه پ 940830XXXX84769 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/08/19:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 29/07/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای حسن مسیبی چناربن شماره ملی: 005139XXXX با پرداخت مبلغ 2500000 ریال به صندوق شرکت در ردیف شرکا قرار گرفت. ـ خانم شیرین کلهری شماره ملی: 005919XXXX با پرداخت مبلغ 2500000 ریال به صندوق شرکت در ردیف شرکا قرار گرفت. ـ آقای علیرضا حاتمیان شماره ملی: 001439XXXX با پرداخت مبلغ 2500000 ریال به صندوق شرکت در ردیف شرکا قرار گرفت. ـ خانم سمیه شاه محمدی شماره ملی: 042112XXXX با پرداخت مبلغ 2500000 ریال به صندوق شرکت در ردیف شرکا قرار گرفت. لذا سرمایه شرکت از مبلغ 10000000 ریال به مبلغ 20000000 ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح گردید. فهرست و میزان سهم الشرکه هریک از شرکا بعد از افزایش سرمایه بشرح ذیل می باشد: آقای رسول شاه محمدی ش ملی 393214XXXX دارنده مبلغ 2000000 ریال ـ آقای عباس خدنگی زواره ش ملی 006039XXXX دارنده مبلغ 2000000 ریال ـ آقای حمید اکبری دهقی ش ملی 005381XXXX دارنده مبلغ 2000000 ریال ـ آقای غلامحسین مرتضوی نژاد ش ملی 007127XXXX دارنده مبلغ 2000000 ریال ـ آقای مجید حاتمیان ش ملی 005282XXXX دارنده مبلغ 2000000 ریال ـ حسن مسیبی چناربن ش ملی 005139XXXX دارنده مبلغ 2500000 ریال ـ خانم شیرین کلهری ش ملی 005919XXXX دارنده مبلغ 2500000 ریال ـ آقای علیرضا حاتمیان ش ملی 001439XXXX دارنده مبلغ 2500000 ریال ـ خانم سمیه شاه محمدی ش ملی 042112XXXX دارنده مبلغ 2500000 ریال ـ تعداد اعضای هییت مدیره به 4 نفر کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح گردید. ـ به موضوع شرکت (ارایه آموزشهای مهارتی مرتبط با موضوع فعالیت شرکت پس از اخذ مجوزهای لازم) الحاق می گردد و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح گردید. پ 940819XXXX13492 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/08/19:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 29/07/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای حسن مسیبی چباربن ش ملی 005139XXXX به سمت مدیرعامل و عضو هییت مدیره و خانم شیرین کلهری ش ملی 005919XXXX به سمت رییس هییت مدیره و آقای علیرضا حاتمیان ش ملی 001439XXXX بسمت نایب رییس هییت مدیره و خانم سمیه شاه محمدی ش ملی 042112XXXX بسمت عضو هییت مدیره برای مدت نامحدود انتخاب گردیدند. پ 940819XXXX24980 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

شرکت فوق در تاریخ 29/4/1390 تحت شماره 408512 و شناسه ملی 103206XXXX9 در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ 29/4/1390 از لحاظ امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه شرکتنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی آگهی می شود. 1 ـ موضوع شرکت: طراحی و نصب انواع سیستم های اعلام و اطفای حریق مشاوره و ارایه دستورالعمل ایمنی برای اماکن مختلف نظارت فنی بر اجرای پروژه ها و انعقاد قرارداد با افراد حقیقی و حقوقی درخصوص تامین تجهیزات ایمنی طراحی و ساخت و تغییر کاربری خودروهای آتش نشانی و شارژ و تهیه کپسول های آتش نشانی پس از اخذ مجوزهای لازم از سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی خرید و فروش و واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی شرکت در مزایدات و مناقصات دولتی و خصوصی اخذ وام و اعتبار از کلیه بانکها و موسسات مالی و اعتباری و هرگونه فعالیت مجازی که مرتبط با موضوع شرکت باشد. 2 ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. 3 ـ مرکز اصلی شرکت: 1 ـ 3 ـ استان تهران ـ شهر تهران شهرزیبا کوی کن محله اسماعیل بن بست دوم (توحید) پ 891 ـ کدپستی 148653XXXX 1 ـ 3 ـ شعبه مدیریت عباس خدنگی زواره به آدرس ایران ـ تهران ـ کرج فاز 4 مهرشهر خ 523 شرقی پلاک 47 واحد 7 . 4 ـ سرمایه شرکت: مبلغ 000/000/10 ریال می باشد. 5 ـ اولین مدیران شرکت: 1 ـ 5 ـ آقای رسول شاه محمدی به شماره ملی 393214XXXX بسمت رییس هییت مدیره. 2 ـ 5 ـ آقای غلامحسین مرتضوی نژاد به شماره ملی 007127XXXX بسمت نایب رییس هییت مدیره. 3 ـ 5 ـ آقای حمید اکبری دهقی به شماره ملی 005381XXXX بسمت عضو هییت مدیره. 4 ـ 5 ـ آقای مجید حاتمیان به شماره ملی 005282XXXX بسمت عضو هییت مدیره. 5 ـ 5 ـ آقای عباس خدنگی زواره به شماره ملی 006039XXXX بسمت عضو هییت مدیره. 6 ـ 5 ـ آقای عباس خدنگی زواره به شماره ملی 006039XXXX بسمت مدیرعامل به مدت نامحدود انتخاب گردیدند. 6 ـ دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات و قراردادها و عقوداسلامی و اوراق عادی و اداری با امضای آقای رسول شاه محمدی یا آقای عباس خدنگی زواره با یکی از اعضای هییت مدیره متفقا" همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. 7 ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه. اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی