اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 8303

شناسه ملی:

تاریخ ثبت:

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 5 نفر

سرمایه ثبتی


هیئت مدیره سابق

() نفر

بازرس‌ها

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1385/06/15:

برابر صورتجلسات مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و هییت مدیره مورخ 4/6/85 تغییرات زیر در شرکت نامبرده به عمل آمده است. 1 - سیدمحمدتقی نقوی- هادی سعادت و محسن صراف به سمت اعضا اصلی هییت مدیره برای مدت دوسال و خانم شعله جوانشیر قزلباش و ایران خانی به ترتیب به سمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب شدند. 2 - هییت مدیره از بین خود سیدمحمدنقی نقوی را به سمت رییس هییت مدیره، هادی سعادت را به سمت نایب رییس هییت مدیره و محسن صراف را به سمت مدیر عامل شرکت تعیین نمودند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضا متفق مدیر عامل و رییس یا نایب رییس هییت مدیره و با مهر شرکت معتبر است ضمناً مدیر عامل مجری مصوبات هییت مدیره خواهد بود. مسیول ثبت شرکتهای اصفهان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی