اطلاعات عمومی

فعال تعاونی

شماره ثبت: 1373

شناسه ملی: 10980083740

تاریخ ثبت:

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 10 نفر

سرمایه ثبتی


هیئت مدیره سابق

() نفر

بازرس‌ها

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/01/19:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ 03/07/1396 که طی تاییدیه شماره 1799 , 184 مورخ 20/12/96 از طریق اداره تعاون روستایی شهرستان پارس اباد واصل گردیده تصمیمات ذیل اتخاذ شده است: الف) پس از گزارش هییت مدیره و بازرسان و مدیرعامل، عملیات ترازنامه، گزارش حسابرسی و حساب سود و زیان سال مالی 1395 شرکت که مورد تایید بازرسان قرار گرفته بود مطرح و کلیه ارقام و مواد تزارنامه و حساب سود و زیان سال مذکور مورد تایید بازرسان قرار گرفت ـ آقای اباسط پناهی به شماره ملی 504888XXXX ـ آقای حجت آذریان به شماره ملی 504904XXXX به عنوان بازرسین شرکت برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. ش 970119XXXX87598 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری پارس آباد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/01/19:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 03/07/1396 که طی تاییدیه شماره 1798 , 184 مورخ 20/12/96 از طریق اداره تعاون روستایی شهرستان پارس اباد واصل گردیده تصمیمات ذیل اتخاذ شد ه است: آدرس شرکت: استان اردبیل ـ شهرستان پارس آباد ـ بخش تازه کند ـ شهر تازه کند ـ تازه کند ـ خیابان 16 متری ـ خیابان فرمانی ـ پلاک 0 ـ طبقه همکف ـ کد پستی: 569311XXXX ش 970119XXXX63766 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری پارس آباد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/12/21:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ 27/06/1395 گه طی نامه شماره 1155 , 184 مورخه 21/09/1395 اداره تعاون روستایی شهرستان پارس آباد به این اداره واصل گردیده، تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 -عملیات ترازنامه، گزارش حسابرسی و حساب سود و زیان سال 1394 شرکت مطرح و کلیه ارقام و مواد ترازنامه و حساب سود وزیان سال مذکور مورد تصویب و تایید مجمع قرار گرفت. 2 ـ آقایان جواد ندایی بشماره ملی 161003XXXX و اباسط پناهی بشماره ملی 504888XXXX به عنوان بازرسین شرکت برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. 3 -آقایان صادق فخیمی بشماره ملی 504904XXXX ، جمشید خداپناه بگدیلو بشماره ملی 162075XXXX ، عسگر فرمانی بشماره ملی 504904XXXX ، منصور فخیمی بشماره ملی 504904XXXX ، ودود خاوندی بشماره ملی 504971XXXX به سمت اعضای اصلی هییت مدیره و آقایان مهدی خاوندی بشماره ملی 504987XXXX و صمد سلمانی بشماره ملی 504980XXXX به سمت اعضای علی البدل هییت مدیره برای مدت سه سال مالی انتخاب شدند. ش 951221XXXX60860 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری پارس آباد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/12/21:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 28/06/1395 که طی نامه شماره 1156 , 184 مورخه 21/09/1395 اداره تعاون روستایی شهرستان پارس آباد به این اداره واصل گردیده، تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ آقای صادق فخیمی به سمت رییس وآقای جمشید خداپناه به سمت نایب رییس و آقای ودود خاوندی عربلو به سمت منشی هییت مدیره انتخاب شدند.آقای فخرالدین خاوندی عربلو به عنوان مدیرعامل شرکت برای مدت دوسال انتخاب گردید. 2 -طبق ماده 50 اساسنامه شرکت، کلیه چکها، قراردادها واسناد و اوراقی که ایجاد تعهدی برای شرکت می نماید و یا تمام و یا قسمتی از حق شرکت را منتفی سازد، به استثنای مواردی که هییت مدیره به منظور اداره امور جاری شرکت ترتیب خاصی داده باشد پس از تصویب هییت مدیره با امضای رییس هییت مدیره ومدیرعامل معتبر خواهد بود. ولی اوراق عادی شرکت فقط با امضای مدیرعامل صادر خواهد شد. مگر مراسلات هییت مدیره که با امضای رییس هییت مدیره صورت خواهد گرفت. ش 951221XXXX25124 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری پارس آباد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/08/18:

به استناد نامه شماره 276 , 184 - 8/3/95 اداره تعاون روستایی شهرستان پارس آباد و صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 16/09/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - اساسنامه جدید مبنای عمل شرکت مشتمل بر 87 ماده و 55 تبصره به تصویب مجمع عمومی فوق العاده رسید. ش 950818XXXX00382 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری پارس آباد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی