اطلاعات عمومی

فعال تعاونی

شماره ثبت: 140

شناسه ملی:

تاریخ ثبت:

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 6 نفر

سرمایه ثبتی


هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

به استناد نامه شماره 2896 ت / ب- 17/11/85 اداره تعاون بناب منظم به کلیه مدارک مربوط و صورت جلسه مجمع عمومی عادی به طورفوق العاده شرکت تعاونی آبیاری شماره 9 روستای خوشه مهر ثبت شده به شماره 140 تغییرات ی در شرکت مذکور بعمل آمده است که جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی و کثیر الانتشار محلی آگهی می شود. 1 - برابر صورت جلسه هییت مدیره مورخ 1/5/85 آقایان حسین طارمی به سمت رییس هییت مدیره و بشیر صمدی به سمت نایب رییس هییت مدیره و یوسفعلی عبد الهی به سمت منشی و مدیر عامل شرکت برای مدت سه سال انتخاب و قبول سمت نمودند و کلیه اسناد و اوراق تعهد آور شرکت تعاونی پس از تصویب هییت مدیره با امضا یوسفعلی عبد الهی « مدیر عامل » و حسین طارمی رییس هییت مدیره و در غیاب رییس هییت مدیره به امضا نایب رییس هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد و اوراق عادی با امضا منفرد مدیر عامل و مهر شرکت دارای اعتبار است. 2 - اساسنامه قبلی شرکت لغو و اساسنامه جدید شرکت مورد تصویب مجمع قرار گرفت. 3 - تراز نامه و حساب سود و زیان شرکت از بدو تاسیس تا پایان سال 1384 مورد تصویب قرار گرفت. 4 - آقایان اکبر مریدی و مجید دانشی به ترتیب بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یکسال مالی انتخاب و قبول سمت نمودند. 5 - روزنامه رسالت جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. 6 - در سایر موارد تغییرات بعمل نیامد. رییس ثبت اداره بناب

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی