اطلاعات عمومی

فعال مسئولیت محدود

شماره ثبت: 462816

شناسه ملی: 14004514609

تاریخ ثبت: 1393/08/11

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 3 نفر

کد پستی: 1586814813

آدرس: جدید استان تهران منطقه 15 شهرستان تهران بخش مرکزی شهر تهران محله عباس آباد اندیشه خیابان قایم مقام فراهانی خیابان دوم ب پلاک 10 طبقه همکف

تاریخ تاسیس: 1393/08/11

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1395/12/16:

7,000,000 ریال

سرمایه ثبت شده در تاریخ 1393/08/11:

5,000,000 ریال

هیئت مدیره سابق

() نفر

بازرس‌ها

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1398/11/27:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 30/10/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت به آدرس جدید: استان تهران منطقه 15 ، شهرستان تهران، بخش مرکزی، شهر تهران، محله عباس آباد اندیشه، خیابان قایم مقام فراهانی، خیابان دوم(ب)، پلاک 10 ، طبقه همکف کد پستی 158681XXXX تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. پ 981127XXXX39840 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/01/19:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 16/12/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: افشین عزیزنژاد به شماره ملی 373233XXXX باپرداخت مبلغ 1500000 ریال به صندوق شرکت، درردیف شرکا قرار گرفت. شاهید حسین خانی هزاوه به شماره ملی 007867XXXX باپرداخت مبلغی به صندوق شرکت میزان سهم الشرکه خودرا از مبلغ 1250000 ریال بمبلغ 1750000 ریال افرایش داد. سرمایه شرکت از مبلغ: 5000000 ریال به مبلغ 7000000 ریال افزایش یافت وماده مربوطه دراساسنامه اصلاح گردید. اسامی و میزان سهم الشرکه هر یک از شرکا پس از افزایش سرمایه به شرح ذیل است: افشین عزیزنژاد به شماره ملی 373233XXXX دارنده مبلغ 1500000 ریال سهم الشرکه فرهود مهاجر به شماره ملی 006420XXXX دارنده مبلغ 3750000 ریال سهم الشرکه شاهید حسین خانی هزاوه به شماره ملی 007867XXXX دارنده مبلغ 1750000 ریال سهم الشرکه تعداد اعضا هیدت مدیره به 3 نفرافزایش یافت وماده مربوطه دراساسنامه اصلاح گردید. پ 960119XXXX94377 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/01/19:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 16/12/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: فرهودمهاجر بشماره ملی 006420XXXX به سمت مدیرعامل وعضو هییت مدیره شاهید حسین خانی هزاوه بشماره ملی 007867XXXX به سمت رییس هییت مدیره افشین عزیزنژاد بشماره ملی 373233XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره برای مدت نامحدود تعیین گردیدند. امضا کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور ازجمله چک و سفته وبروات، قراردادها وعقوداسلامی با امضا مدیرعامل منفردا همراه با مهر شرکت معتبراست. پ 960119XXXX90420 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1393/08/11:

تاسیس شرکت بامسیولیت محدود ایستا بوژان رایین نوین درتاریخ 11/08/1393 به شماره ثبت 462816 به شناسه ملی 140045XXXX9 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: مشاوره و طراحی و اجرای پروژه های ساختمانی طراحی و اجرای نمای خارجی و دکوراسیون داخلی پروژه های ساختمانی، طراحی، محاسبات و اجرای انواع ساختمان های بتنی و فلزی و سازه های سنگین صنعتی ـ شرکت در مناقصات و مزایدات ـ تحصیل نمایندگی های مربوط به فعالیت های شرکت ـ مشارکت در اجرای فعالیت های شرکت با اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از موسسات داخلی و خارجی ـ انقعاد قرارداد صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی ـ شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی ـ اخذ وام و اعتبار از بانکها و موسسات مالی و اعتباری. مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت:تهران مفتح شمالی پایینتر از مطهری کوچه مرزبان نامه پلاک 14 واحد 20 کدپستی 158884XXXX سرمایه شرکت: مبلغ 5000000 ریال می باشد. اولین مدیران شرکت: شاهید حسین خانی هزاوه به سمت رییس هییت مدیره به شماره ملی 007867XXXX دارنده 1250000 ریال سهم الشرکه ـ فرهود مهاجر به سمت مدیرعامل و عضو هییت مدیره به شماره ملی 006420XXXX دارنده 3750000 ریال سهم الشرکه به عنوان اعضا هییت مدیره برای مدت نامحدود انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا:کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ـ سفته ـ بروات ـ قراردادها عقود اسلامی با امضای آقای فرهود مهاجر به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات نماینده قانونی: طبق اساسنامه پ 930811XXXX10773 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی