اطلاعات عمومی

فعال مسئولیت محدود

شماره ثبت: 348007

شناسه ملی: 10103960770

تاریخ ثبت: 1388/02/29

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 2 نفر

کد پستی: 1969763746

آدرس: تهران خیابان ولی عصر تقاطع میرداماد مجتمع کامپیوتر پایتخت برج بی طبقه 10 واحد 1003

تاریخ تاسیس: 1388/02/29

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1393/08/14:

15,000,000 ریال

سرمایه ثبت شده در تاریخ 1388/02/29:

10,000,000 ریال

هیئت مدیره سابق

() نفر

بازرس‌ها

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1393/09/08:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 14/08/1393 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس تهران ـ خیابان ولی عصر ـ تقاطع میرداماد ـ مجتمع کامپیوتر پایتخت ـ برج بی طبقه 10 ـ واحد 1003 کدپستی 196976XXXX تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. آقای محمد رضا کوشا بشماره ملی 003962XXXX با پرداخت مبلغ 000/000/5 ریال به صندوق شرکت در ردیف شرکا قرار گرفت. بنابراین سرمایه شرکت از مبلغ 000/000/10 ریال به مبلغ 000/000/15 ریال افزایش یافت و ماده مربوطه دراساسنامه اصلاح یافت. بنابراین لیست سهامداران بعد از افزایش به شرح ذیل خواهد بود. ـ آقای هادی اسمعیلی ش م 005664XXXX دارای 000/000/6 ریال ـ آقای حمید رضا اسمعیل ش م 007356XXXX دارای 000/000/4 ریال ـ آقای محمد رضا کوشا ش م 003962XXXX دارای 000/000/5 ریال پ 930908XXXX92202 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1389/10/18:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ 9/10/1389 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس شهر تهران خ ولیعصر تقاطع میرداماد مجتمع کامپیوتر پایتخت برج بی ط 8 واحد 804 کدپستی 196976XXXX تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. در تاریخ 18/10/1389 ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضا قرارگرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

شرکت فوق در تاریخ 29/2/1388 تحت شماره 348007 و شناسه ملی 101039XXXX0 در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ 29/2/1388 از لحاظ امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه شرکتنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی آگهی می شود. 1 ـ موضوع شرکت: خرید و فروش واردات و صادرات قطعات کامپیوتر و لوازم جانبی و کلیه اقلام مجاز بازرگانی شرکت در مناقصات و مزایدات بخش دولتی و خصوصی عقدقرارداد با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی اخذ و اعطای نمایندگی در داخل و خارج از کشور اخذ وام و تسهیلات از بانکهای دولتی و خصوصی بصورت ریالی و ارزی شرکت در نمایشگاههای داخلی و خارجی. 2 ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. 3 ـ مرکز اصلی شرکت: 1 ـ 3 ـ استان تهران ـ شهر تهران ابتدای خ میرداماد مجتمع کامپیوتر پایتخت ط 4 واحد 409 4 ـ سرمایه شرکت: مبلغ 000/000/10 ریال می باشد. 5 ـ اولین مدیران شرکت: 1 ـ 5 ـ آقای حمیدرضا اسمعیل به سمت رییس هییت مدیره. 2 ـ 5 ـ آقای هادی اسمعیلی به سمت عضو هییت مدیره. 3 ـ 5 ـ آقای هادی اسمعیلی به سمت مدیرعامل به مدت نامحدود انتخاب گردیدند. 6 ـ دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات و قراردادها و عقوداسلامی با امضا مدیرعامل بتنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. 7 ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی