اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 1638

شناسه ملی: 10760205682

تاریخ ثبت: 1385/08/16

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 13 نفر

تاریخ تاسیس: 1385/08/16

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1385/08/16:

100,000,000 ریال

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/10/10:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 20/09/1397 و مجوز شماره 3591/97 - 143 -ت مورخ 04/10/1397 اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری شهرستان تنکابن و عباس آباد و مجوز شماره 784 مورخ 29/09/1397 اداره شیلات شهرستان تنکابن و رامسر تصمیمات ذیل اتخاذ شد : - 1 تعداد اعضای هییت مدیره به سه نفر تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. ش 971016XXXX41320 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تنکابن

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/10/10:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 20/09/1397 و مجوز شماره 3591/97 - 143 -ت مورخ 04/10/1397 اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری شهرستان تنکابن و عباس آباد و مجوز شماره 784 مورخ 29/09/1397 اداره شیلات شهرستان تنکابن و رامسر تصمیمات ذیل اتخاذ شد : - 1 اعضا هییت مدیره تا تاریخ 20/09/1399 به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای رضا شاه منصوری به شماره ملی 221792XXXX و خانم پریسا فرجی به شماره ملی 221935XXXX و خانم کمند شاه منصوری به شماره ملی 221024XXXX تا تاریخ 20/09/1399 . - 2 آقای اسفندیار جمالی مقدم به شماره ملی 227994XXXX به عنوان بازرس اصلی ، آقای سید مهدی بلاش سرشار به شماره ملی 007088XXXX به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. - 3 روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. ش 971016XXXX54162 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تنکابن

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/10/10:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 20/09/1397 و مجوز شماره 3591/97 - 143 -ت مورخ 04/10/1397 اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری شهرستان تنکابن و عباس آباد و مجوز شماره 784 مورخ 29/09/1397 اداره شیلات شهرستان تنکابن و رامسر تصمیمات ذیل اتخاذ شد : - 1 سمت اعضا هییت مدیره تا تاریخ 20/09/1399 به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای رضا شاه منصوری به شماره ملی 221792XXXX به سمت رییس هییت مدیره و خانم پریسا فرجی به شماره ملی 221935XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره و خانم کمند شاه منصوری به شماره ملی 221024XXXX به سمت عضو هییت مدیره و آقای رضا شاه منصوری به شماره ملی 221792XXXX به سمت مدیرعامل. - 2 کلیه اسناد تعهدآور و اوراق بهادار و بانکی از قبیل چک و سفته و بروات و قراردادها و عقود اسلامی و اوراق عادی و مکاتبات اداری با امضای منفرد آقای رضا شاه منصوری (رییس هییت مدیره و مدیرعامل) همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. ش 971016XXXX91467 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تنکابن

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1392/11/28:

باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 23/11/1392 که در تاریخ 28/11/1392 واصل گردید بشرح ذیل اتخاذ تصمیم بعمل آمد: 1 آقای رضا شاهمنصوری و خانم پریسا فرجی به عنوان اعضا اصلی هییت مدیره شرکت برای مدت دو سال انتخاب شدند. 2 آقای حمید شاهمنصوری فرزند قربانعلی به ش ش 290 و کد ملی 221911XXXX به سمت بازرس اصلی و آقای اسفندیار جمالی مقدم فرزند علی اکبر به ش ش 22 و کد ملی 227994XXXX به سمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. 3 روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید. 4 باستناد صورت جلسه هییت مدیره مورخ 23/11/1392 : آقای رضا شاهمنصوری فرزند قربانعلی به ش ش 6853 و کد ملی 221792XXXX به سمت رییس هییت مدیره و مدیر عامل (با رعایت ماده 124 قانون تجارت) و خانم پریسا فرجی فرزند علی به ش ش 4 و کد ملی 221935XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره شرکت برای مدت دو سال انتخاب شدند. 5 مقرر شد کلیه اسناد تعهدآور و بهادار و بانکی شرکت از قبیل چک و سفته و برات و قراردادها و عقود اسلامی و اوراق عادی و مکاتبات اداری با امضا منفرد آقای رضا شاهمنصوری و ممهور به مهر شرکت معتبر می باشد. 6 باستناد صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 23/11/1392 : تعداد اعضا هییت مدیره شرکت از 4 نفر به 2 نفر کاهش یافت و ماده 31 اساسنامه اصلاح گردید. ش 801640XXXX111321XXXX معاون مدیرکل و سرپرست اداره ثبت اسناد و املاک تنکابن

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 18/12/89 که در تاریخ 23/12/89 واصل گردید به شرح ذیل اتخاذ تصمیم به عمل آمد: 1 ـ آقای رضا شاهمنصوری و خانم پریسا فرجی به سمت اعضا اصلی هییت مدیره برای بقیه مدت دوسال (شروع از 29/10/89 ) انتخاب شدند. 2 ـ به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 18/12/89 : آقای رضا شاهمنصوری به سمت رییس هییت مدیره و مدیرعامل (با رعایت ماده 124 قانون تجارت) و خانم پریسا فرجی به سمت نایب رییس هییت مدیره برای باقی مدت دوسال انتخاب شدند. 3 ـ مقرر شد کلیه اوراق و اسناد بهادار و بانکی و سایر نامه های اداری با امضا منفرد آقای رضا شاهمنصوری و همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. عاون مدیر کل و سرپرست ثبت اسناد و املاک تنکابن

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1389/11/23:

باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 25/10/1389 که در تاریخ 20/11/1389 واصل گردید بشرح ذیل اتخاذ تصمیم بعمل آمد: 1 آقایان رضا شاهمنصوری و سید هادی روحانی و امیر امینی راد و همایون شاهمنصوری به سمت اعضا اصلی هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. 2 آقای علی اصغر گلین مقدم به سمت بازرس اصلی و آقای حمید کریمی به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. 3 روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید. 4 باستناد صورت جلسه هییت مدیره مورخ 29/10/1389 آقای شاهمنصوری به سمت رییس هییت مدیره و مدیر عامل (با رعایت ماده 124 قانون تجارت) و آقای همایون شاهمنصوری به سمت نایب رییس هییت مدیره و آقایان امیر امینی راد و سید هادی روحانی به سمت اعضا هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. 5 مقرر شد کلیه اوراق و اسناد بهادار و بانکی با امضا منفرد آقای رضا شاهمصنوری ( مدیر عامل و عضو هییت مدیره) و همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود و سایر نامه های اداری نیز با امضا مدیر عامل و همراه با مهر شرکت معتبر است. معاون مدیرکل و سرپرست ثبت اسناد و املاک تنکابن

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

به استناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ 22/7/1387 که در تاریخ 29/7/87 واصل گردید به شرح ذیل اتخاذ تصمیم به عمل آمد: 1 - آقایان رضا شاهمنصوری و سید هادی روحانی و امیر امینی راد و همایون شامنصوری به سمت اعضا اصلی هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. 2 - آقای علی اصغر گلین مقدم به سمت بازرس اصلی و آقای حمید کریمی به سمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. 3 - روزنامه ابرار جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید. 4 - به استناد صورت جلسه هییت مدیره مورخ 22/7/1387 آقای امیر امینی راد به سمت رییس هییت مدیره و آقای همایون شاهمنصوری به سمت نایب رییس هییت مدیره و آقای سید هادی روحانی به سمت عضو هییت مدیره و آقای رضا شاهمنصوری به سمت مدیرعامل و عضو هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. 5 - مقرر شد کلیه اسناد و اوراق بهادار و چک و سفته و برات و قراردادها و عقود اسلامی با امضا همزمان مدیرعامل (رضا شاهمنصوری) و امضا (امیر امینی راد) رییس هییت مدیره متفقا و همراه با مهر شرکت معتبر می باشد و اوراق عادی و مکاتبات اداری با امضا مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می باشد. سرپرست ثبت اسناد و املاک تنکابن

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1385/08/16:

خلاصه اظهارنامه و اساسنامه شرکت آزاد ماهی نوشا تنکابن ( سهامی خاص) که در تاریخ 16/8/1385 تحت شماره 1638 در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ --- لحاظ امضا ذیل ثبت تکمیل گردیده برای اطلاع عموم در روزنامه رسمی و محلی استان مازندران آگهی می شود: 1 - موضوع شرکت: تکثیر و پرورش انواع ماهیان آزاد و قزل آلا و عمل آوری و فرآوری انواع ماهیان و بازاریابی و فروش انواع محصولات تولیدی، صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی و شرکت در مناقصات و مزایدات داخلی و خارجی و اعطای نمایندگی به شرکتهای داخلی و خارجی و اخذ وام از بانکها و موسسات مالی و اعتباری 2 - مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود می باشد. 3 - مرکز اصلی شرکت: تنکابن، کیلومتر 24 جاده دوهزار، توبن، شرکت آزاد ماهی نوشا تنکابن 4 - سرمایه شرکت: مبلغ 000/000/100 ریال نقدی منقسم به یکصد سهم 000/000/1 ریالی با نام که مبلغ 000/000/35 ریال آن طی گواهی شماره 565 مورخه 20/7/1385 بانک ملت شعبه مرکزی تنکابن پرداخت و بقیه در تعهد صاحبان سهام می باشد. 5 - اولین مدیران شرکت: به استناد اولین صورتجلسه مجمع عمومی موسس مورخ 15/7/1385 آقای امیر امینی راد به سمت عضو هییت مدیره و مدیر عامل و همایون شاهمنصوری به سمت عضو و رییس هییت مدیره و رضا شاهمنصوری به عنوان عضو و نایب رییس هییت مدیره و سید هادی روحانی به سمت عضو هییت مدیره برای مدت 2 سال انتخاب شد. 6 - دارندگان حق امضا: مقرر شد امضای کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک و سفته و برات و عقد قرارداد و عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری فقط با امضای مدیر عامل و رییس هییت مدیره با مهر شرکت معتبر می باشد. 7 - اختیارات مدیر عامل : طبق ماده 44 اساسنامه می باشد. 8 - بازرس یا بازرسان اصلی و علی البدل: علی اصغر گلین مقدم به سمت بازرس اصلی و حمید کریمی راد به سمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. رییس ثبت اسناد و املاک تنکابن

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی