اطلاعات عمومی

فعال تعاونی

شماره ثبت: 1028

شناسه ملی: 10861226714

تاریخ ثبت: 1388/06/07

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 6 نفر

تاریخ تاسیس: 1388/06/07

سرمایه ثبتی


هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

خلاصه اظهارنامه و شرکتنامه و اساسنامه شرکت فوق که در تاریخ 7/6/88 تحت شماره 1028 و شناسه ملی 108612XXXX4 در این اداره به ثبت رسیده برای اطلاع عموم آگهی می شود: 1 - موضوع شرکت: پرورش گوساله و گاو گوشتی 2 - موسسین شرکت: احمد معتمدی، جواد نجاتی و علی اصغر تیموری شارک 3 - مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود 4 - مرکز اصلی شرکت: قوچان، روستای شاهرگ، کدپستی 51395 - 94851 5 - سرمایه شرکت: مبلغ 000/500/10 ریال منقسم به 7 سهم 000/500/1 ریالی با نام که مبلغ 000/500/3 ریال آن پرداخت و مابقی در تعهد صاحبان سهام می باشد که در مدت دو سال باید پرداخت گردد. 6 - اولین مدیران شرکت: آقایان احمد معتمدی، جمشید تقدیسی شارک و حجت اله قربانیان شارک به سمت اعضای اصلی هییت مدیره و آقای موسی الرضا ندایی شارک به سمت عضو علی البدل هییت مدیره برای مدت سه سال انتخاب گردیدند که آقای احمد معتمدی به سمت رییس هییت مدیره و مدیرعامل شرکت و آقای جمشید تقدیسی شارک به سمت نایب رییس هییت مدیره و آقای حجت اله قربانیان شارک به سمت منشی هییت مدیره انتخاب گردیدند. 7 - دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور و رسمی و بانکی با امضای مشترک جمشید تقدیسی (نایب رییس هییت مدیره) و احمد معتمدی (مدیرعامل و رییس هییت مدیره) و مهر شرکت معتبر خواهد بود. 8 - اساسنامه شرکت در 52 ماده و 31 تبصره به تصویب رسیده است. 9 - انحلال شرکت مطابق قانون تعاون و اساسنامه شرکت می باشد. 10 - بازرس اصلی و علی البدل: آقای جواد نجاتی به سمت بازرس اصلی و آقای علی اصغر تیموری شارک به سمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. رییس ثبت اسناد و املاک قوچان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی