اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 768

شناسه ملی: 10420106782

تاریخ ثبت:

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 13 نفر

آدرس: چهارراه زند خیابان حافظ بین رازی و رودکی پلاک 567

کد پستی: 6195863761

سرمایه ثبتی


پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1399/05/11:

آگهی تغییرات شرکت طراح کاران کارون سهامی خاص به شماره ثبت 47289 و شناسه ملی 104201XXXX2 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 20/04/1399 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : حسین براتی به شماره ملی 188172XXXX به عنوان بازرس اصلی ، الناز خباز به شماره ملی 190027XXXX به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کارون جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. اعضای هییت مدیره به شرح ذیل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند: نجف مقامی 188050XXXX مدیر عامل و رییس هییت مدیره و علی مقامی 187019XXXX نایب رییس هییت مدیره و ثریا مقامی حیدر 188199XXXX عضو هییت مدیره حق امضای کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور و کلیه قراردادها و نامه های اداری با مدیر عامل و در غیاب مدیر عامل با نایب رییس هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد.

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/05/14:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 20/04/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: حسین براتی به شماره ملی 188172XXXX به عنوان بازرس علی البدل، الناز خباز به شماره ملی 190027XXXX به عنوان بازرس اصلی برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کارون جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. اعضا هییت مدیره برای مدت دو سال به قرار ذیل تعیین گردیدند: فاطمه مقامی به شماره ملی 188219XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره و نجف مقامی به شماره ملی 188050XXXX به سمت مدیرعامل و رییس هییت مدیره و پروانه مقامی حیدر به شماره ملی 188091XXXX به سمت عضو هییت مدیره. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک برات سفته و قراردادها و عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری با امضا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است. ش 970514XXXX88352 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اهواز

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/05/14:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 20/04/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: عملیات تخلیه و بارگیری کالا و کیسه گیری انواع کودو بذر فله به موضوع شرکت اضافه گردید و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. ش 970514XXXX98747 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اهواز

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/03/08:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 02/02/1395 مرکز اصلی شرکت طراح کاران کارون سهامی خاص به شماره ثبت 768 از واحد ثبتی شوشتر به واحد ثبتی اهواز به آدرس چهارراه زند خیابان حافظ بین رازی و رودکی پلاک 567 کدپستی 619586XXXX انتقال یافت و تحت شماره 47289 به ثبت رسید که جهت اطلاع عمومی آگهی می گردد ش 960308XXXX66444 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اهواز

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/02/24:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 02/02/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل قانونی شرکت به واحد ثبتی اهواز به آدرس چهار راه زند خیابان حافظ بین رازی و رودکی پلاک 567 کدپستی 619586XXXX تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بدین شرح اصلاح گردید. ش 960224XXXX88161 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شوشتر

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/04/27:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 11/03/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از مبلغ یکصد میلیون ریال به مبلغ سیصد میلیون ریال منقسم به صد سهم سه میلیون ریالی با نام که تماما پرداخت شده از طریق نقدی افزایش یافته و مبلغ سیصد میلیون ریال بموجب گواهی شماره 40/10370/57 مورخ 11/03/1395 بانک تجارت شعبه کریم خان زند پرداخت گردیده است. در نتیجه ماده مربوطه اساسنامه به شرح فوق اصلاح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق تکمیل امضا گردیده است. ش 950427XXXX51711 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شوشتر

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/04/27:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 02/02/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سمت اعضای هییت مدیره به شرح ذیل تعیین گردید: نجف مقامی به شماره ملی 188050XXXX مدیرعامل و رییس هییت مدیره-فاطمه مقامی به شماره ملی 188219XXXX نایب رییس هییت مدیره و پروانه مقامی حیدر به شماره ملی 188091XXXX عضو هییت مدیره. حق امضای کلیه آوراق و اسناد بهادار و تعهدآور قراردادها و عقود اسلامی و نامه های اداری با مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبرمی باشد. ش 950427XXXX40894 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شوشتر

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/04/27:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 02/02/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: نجف مقامی به شماره ملی 188050XXXX -فاطمه مقامی به شماره ملی 188219XXXX و پروانه مقامی حیدر به شماره ملی 188091XXXX به عنوان اعضای هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. الناز خباز به شماره ملی 190027XXXX به عنوان بازرس اصلی و حسین براتی به شماره ملی 188172XXXX به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. روزنامه کارون جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. ش 950427XXXX67713 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شوشتر

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1393/03/31:

طبق صورتجلسه مجمع عمومی و عادی بطور فوق العاده و هییت مدیره مورخ 25/03/1393 که طی نامه وارده 5082 مورخ 25/03/1393 ارسال گردید اعضای هییت مدیره عبارتنداز: نجف مقامی مدیرعامل و رییس هییت مدیره ، فاطمه مقامی نایب رییس هییت مدیره ، پروانه مقامی حیدر عضو هییت مدیره که همگی برای مدت دو سال تعیین و انتخاب شدند. حق امضا کلیه اوراق و اسناد رسمی و قراردادها و مکاتبات اداری با نجف مقامی(مدیرعامل و رییس هییت مدیره) همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. زهرا مقامی حیدر به سمت بازرس اصلی برای مدت یکسال تعیین و انتخاب شدند. شعبه واقع در شهرستان اهواز کوی مدنیان خیابان گلچین یک پلاک یک به آدرس اهواز خیابان حافظ بین رازی و رودکی پلاک 567 کدپستی 619586XXXX انتقال یافت . باستناد گواهی بانکی شماره 106/1037/57 مورخ 24/03/1393 بانک تجارت شعبه کریمخان زند اهواز مبلغ سرمایه از یک میلیون ریال به یکصد میلیون ریال افزایش و در نتیجه تعداد سهام شرکت بدین شرح می باشد . مقدار یکصد سهم به ارزش هر سهم یک میلیون ریال می باشد که کلاً نقدی و به حساب 103704XXXX واریز گردیده در نتیجه ماده پنج اساسنامه به شرح فوق اصلاح می گردد. کلیه اعضا هییت مدیره و مدیرعامل و بازرس اقرار و تعهد نمودند که دارای سابقه سو پیشینه کیفری نبوده و مشمول ممنوعیتهای مندرج در اصل 141 قانون اساسی و مواد 111 و 147 و 126 لایحه اصلاحی قسمتی از قانون تجارت نبوده اند. ش 300980XXXX140010XXXX رییس اداره ثبت اسناد و املاک شوشتر

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1392/09/06:

طبق صورت جلسه مجمع عمومی بطور فوق العاده و هییت مدیره مورخ 18/08/92 که طی نامه وارده 112400 مورخ 19/08/92 ارسال گردید. اعضای هییت مدیره عبارتند از: نجف مقامی مدیر عامل و رییس هییت مدیره فاطمه مقامی نایب رییس هییت مدیره پروانه مقامی حیدر عضو هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. حق امضا اوراق مالی و اسناد رسمی و قراردادها باامضای مدیر عامل و رییس هییت مدیره و در غیاب ایشان با امضا نایب رییس هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. بازرس اصلی زهرا مقامی حیدر برای یک سال مالی انتخاب شد کلیه اعضا هییت مدیره و مدیر عامل و بازرس اقرار و تعهد نمودند که دارای سابقه سوپیشینه کیفری نبوده و ممنوعیتهای مندرج در اصل 141 قانون اساسی و مواد 111 و 147 لایحه اصلاحی قسمتی از قانون تجارت نبوده اند. ش 301100XXXX780028XXXX رییس اداره ثبت اسناد و املاک شوشتر

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

طبق صورت جلسه مجمع عمومی بطور فوق العاده و هییت مدیره مورخ 3/5/90 که طی نامه وارده به شماره 9168 مورخ 5/5/90 ارسال گردید اعضای هییت مدیره عبارتند از: نجف مقامی مدیر عامل و رییس هییت مدیره، خانم پروانه مقامی حیدر و خانم فاطمه مقامی به سمت عضو هییت مدیره که همگی برای مدت دو سال انتخاب شدند حق امضا کلیه اوراق مالی و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات و قراردادها و عقود اسلامی با امضای مدیر عامل و رییس هییت مدیره (نجف مقامی) همراه با مهر شرکت معتبر است بازرس اصلی خانم ثریا مقامی حیدر و بازرس علی البدل داود رضایی برای یک سال مالی انتخاب شدند در مورد موضوع شرکت 1 امور تاسیس ات و تجهیزات گرمایشی و سرمایشی 2 تهیه و طبخ و سرو غذا جهت کلیه ادارات و شرکتهای دولتی و غیردولتی در نتیجه ماده 2 اساسنامه بشرح فوق الحاق یافت رییس اداره ثبت اسناد و املاک شوشتر

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

طبق صورت جلسه مجمع عمومی به طور فوق العاده و هییت مدیره مورخ 7/5/88 که طی نامه وارده 9498 مورخ 10/5/88 ارسال گردید اعضای هییت مدیره عبارتند از: نجف مقامی مدیرعامل و رییس هییت مدیره، کاووس مقامی نایب رییس هییت مدیره و فاطمه مقامی به عنوان عضو هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. حق امضا اوراق مالی و اسناد رسمی و قراردادها و مکاتبات معمولی و اداری با امضای نجف مقامی مدیرعامل و رییس هییت مدیره و در غیاب ایشان با امضای کاووس مقامی نایب رییس هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. به موضوعات شرکت حمل و نقل درون شهری اضافه گردید در نتیجه ماده 2 اساسنامه به شرح فوق الحاق یافت. رییس اداره ثبت اسناد و املاک شوشتر

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

طبق صورت جلسه مجمع عمومی و عمومی به طور فوق العاده و هییت مدیره مورخ 20/11/87 که طی نامه وارده به شماره 24360 مورخ 21/11/87 به این اداره ارسال گردید به شرح زیر اتخاذ تصمیم به عمل آ«د: 1 - اعضای هییت مدیره عبارتند از: آقای کاووس مقامی به سمت مدیر عامل ، آقای نجف مقامی رییس هییت مدیره، خانم فاطمه مقامی به سمت نایب رییس هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. 2 - امضای کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از قبیل چک، سفته، بروات و قراردادها و عقود اسلامی و به طور کلی هرگونه قراردادی که برای شرکت ایجاد تعهد نماید با امضای آقای کاووس مقامی مدیر عامل و در غیاب ایشان آقای نجف مقامی رییس هییت مدیره همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می باشد. مکاتبات معمولی و اداری با امضای مدیر عامل و در غیاب ایشان رییس هییت مدیره ممهور به مهر شرکت معتبر خواهد بود. 3 - خانم ثریا مقامی حیدر به سمت بازرس اصلی و خانم زهرا مقامی حیدر بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. 4 - موضوع شرکت: تمام امور پیمانکاری در رشته آب و فاضلاب، امور پیمانکاری در رشته راههای زمینی و راههای ریلی و هوایی به موضوعات شرکت اضافه گردید. روزنامه محلی نور خوزستان جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. 5 - ایجاد شعبه در شهرستان اهواز، خیابان حافظ، بین مهران و جمهوری، پلاک 614 به تصویب رسید. رییس اداره ثبت اسناد و املاک شوشتر

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی