اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 1167

شناسه ملی:

تاریخ ثبت: 1383/12/23

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 6 نفر

تاریخ تاسیس: 1383/12/23

سرمایه ثبتی


هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1385/02/10:

باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخه 20/1/85 شرکت فوق منضم به نامه شماره 4 - 3/2/85 شرکت تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: 1 -ترازنامه حساب سود وزیان سال مالی 84 تصویب گردید. 2 -آقای مجید طبسی فیض آبادی به سمت بازرس اصلی و خانم بتول نصیری فرد به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. رییس ثبت تربت حیدریه

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1383/12/23:

خلاصه اظهارنامه و اساسنامه شرکت فوق در تاریخ 23/12/83 تحت شماره 1167 در این اداره به ثبت رسیده و برای اطلاع عموم آگهی می شود: 1 - موضوع شرکت: ارایه خدمات گازرسانی اعم از تجاری، مسکونی، صنعتی و تاسیس اتی 2 - موسسین شرکت: آقای محمود اخباری فیض آبادی، فاطمه جلالی حسن آبادی، محبو به اخباری فیض آبادی 3 - مدت شرکت از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. 4 - مرکز اصلی شرکت: فیض آباد مه ولات، خیابان حجت شمالی 5 - سرمایه شرکت: مبلغ 1 ، 000 ، 000 ریال منقسم به 100 سهم 10 ، 000 ریالی با نام که کل مبلغ آن طی گواهی شماره 1143 مورخه 8/12/83 بانک ملی شعبه فیض آباد به ولات پرداخت گردیده است. 6 - اولین مدیران شرکت: آقای محمود اخباری فیض آبادی، فاطمه جلالی حسن آبادی، محبو به اخباری فیض آبادی به سمت اعضا اصلی هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند که آقای محمود اخباری فیض آبادی به سمت رییس هییت مدیره و خانم فاطمه جلالی حسن آبادی به سمت نایب رییس هییت مدیره و خانم محبو به اخباری فیض آبادی به سمت منشی هییت مدیره و آقای محمود اخباری فیض آبادی به سمت مدیر عامل شرکت انتخاب شدند. 7 - دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور و رسمی و بانکی با امضا آقای محمود اخباری فیض آبادی مدیر عامل و رییس هییت مدیره و مهر شرکت معتبر خواهد بود. 8 - اساسنامه شرکت در 63 ماده و 26 بند و 14 تبصره به تصویب رسید. 9 - انحلال شرکت مطابق قانون تجارت و اساسنامه شرکت می باشد. 10 - بازرسان شرکت: آقای مجید طبسی فیض آبادی به سمت بازرس اصلی و خانم بتول نصیری فرد بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. رییس اداره ثبت اسناد و املاک تربت حیدریه

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی