اطلاعات عمومی

فعال مسئولیت محدود

شماره ثبت: 1563

شناسه ملی: 10260190240

تاریخ ثبت:

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 3 نفر

آدرس: نجف آباد چهارراه پلیس ساختمان سفید طبقه اول واحد دوم

کد پستی: 8514614333

سرمایه ثبتی


هیئت مدیره سابق

() نفر

بازرس‌ها

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/04/18:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 20/04/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: به موجب سند صلح شماره 59207 مورخ 21/04/1395 و اقرارنامه اصلاحی شماره 60828 مورخ 11/4/1396 دفتر خانه اسناد رسمی شماره 42 حوزه ثبتی نجف آباد نصرالله معصومی دهقی مبلغ 900000 ریال از سهم الشرکه خود را به رضا لطفی نژاد کد ملی 109217XXXX و مهدی گلشن آرا مبلغ 50000 ریال سهم الشرکه خود و فاطمه لطیفی زازرانی مبلغ 50000 ریال سهم الشرکه خود را به بنت الهدی مهرپرور کد ملی 129291XXXX واگذار نموند. در نتیجه نام شرکا و میزان سهم الشرکه رضا لطفی نژاد دارای 1800000 ریال سهم الشرکه و محمد لطفی نژاد دارای 100000 ریال سهم الشرکه و بنت الهدی مهرپرور دارای 100000 ریال سهم الشرکه ش 960418XXXX39646 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری نجف آباد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/01/15:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 29/11/1393 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت در واحد ثبتی نجف آباد به آدرس نجف آباد ـ چهارراه پلیس ـ ساختمان سفید ـ طبقه اول ـ واحد دوم ـ کد پستی 851461XXXX تغییر یافت و ماده مربوطه به شرح فوق اصلاح گردید. ش 940115XXXX46752 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری نجف آباد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1393/02/22:

باستناد صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده شرکا مورخ 22/2/93 و موافقت نامه تهران مورخ 30/1/93 نام شرکت به سوشیا نت اصفهان تغییر یافت و ماده ی مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. ش 102550XXXX110858XXXX کفیل اداره ثبت اسناد و املاک نجف آباد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1392/04/16:

برابر صورت جلسات مجمع عمومی فوق العاده و عادی مورخ 29/3/92 تغییرات زیر در شرکت نامبرده بعمل آمده است: 1 آقای رضا لطفی نژاد با پرداخت مبلغ نهصد هزار ریال و آقای محمد لطفی نژاد با پرداخت مبلغ یکصد هزار ریال به صندوق شرکت جز شرکا شرکت قرار گرفتند و در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ یک میلیون ریال بمبلغ دو میلیون ریال افزایش یافت که تماماً پرداخت و در اختیار مدیر عامل شرکت قرار گرفت. 2 مرکز اصلی شرکت به نجف آباد خیابان 17 شهریور روبروی دفتر بیمه خدمات درمانی کدپستی 851467XXXX انتقال یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح ذیل اصلاح گردید. 3 آقایان محمد لطفی نژاد به شماره ملی 109026XXXX و کدپستی 851875XXXX به سمت رییس هییت مدیره و رضا لطفی نژاد به شماره ملی 109217XXXX و کدپستی 851366XXXX به سمت مدیر عامل برای مدت نامحدود تعیین شدند. کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضای مدیر عامل و با مهر شرکت معتبر است. اسامی شرکا: رضا لطفی نژاد دارای نهصد هزار ریال سهم الشرکه، محمد لطفی نژاد دارای یکصد هزار ریال سهم الشرکه، نصر الله معصومی دهقی دارای نهصد هزار ریال سهم الشرکه، مهدی گلشن آرا دارای پنجاه هزار ریال سهم الشرکه، فاطمه لطیفی زازرانی دارای پنجاه هزار ریال سهم الشرکه. ش 102550XXXX110637XXXX مسیول ثبت شرکتهای نجف آباد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی