اطلاعات عمومی

فعال موسسه غیرتجاری

شماره ثبت: 51

شناسه ملی: 14007499268

تاریخ ثبت: 1396/12/27

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 6 نفر

کد پستی: 4783166747

تاریخ تاسیس: 1396/12/27

آدرس: مازندران شهر شیرگاه راه آهن خیابان راه آهن خیابان شهید تیموری پلاک 0 طبقه همکف

سرمایه ثبتی


هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/12/27:

تاسیس موسسه غیر تجاری اتحادیه صنف عکاسان شهرستان سوادکوه شمالی درتاریخ 27/12/1396 به شماره ثبت 51 به شناسه ملی 140074XXXX8 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: به استناد ماده 21 قانون نظام صنفی و آیین نامه های مربوط به منظور حفظ و حمایت از حقوق صنفی و انجام وظایف مقرر در قانون و آیین نامه های مزبور و نیز ایجاد و تحکیم اصول همکاری بین افراد صنف و بهبود وضع پیشه و خدمات در ارتباط با رفاه مصرف کنندگان، بهبود اقتصاد شهر و تسهیل روابط افراد صنفی با موسسات دولتی و خصوصی اتحادیه ای به نام اتحادیه صنف عکاسان شهرستان سوادکوه شمالی تشکیل می گردد. مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: مازندران شهر شیرگاه ـ راه آهن ـ خیابان راه آهن ـ خیابان شهید تیموری ـ پلاک 0 ـ طبقه همکف ـ کدپستی 478316XXXX اولین مدیران ازتاریخ 23/12/1393 : تعیین سمت و حق امضا:. آقای ارسلان حیدری با کد ملی 209136XXXX به سمت رییس اتحادیه. آقای عادل حسن زاده با کد ملی 206405XXXX به سمت نایب رییس اول اتحادیه. آقای کامران علی اکبر خانی با کد ملی 216183XXXX به سمت نایب رییس دوم اتحادیه. آقای ایمان کریمی زیولایی با کد ملی 577991XXXX به سمت دبیر اتحادیه. آقای ایوب قنبری تیلمی با کد ملی 225997XXXX به سمت خزانه دار اتحادیه. آقای هادی محمدی نفت چالی با کد ملی 577997XXXX به سمت بازرس اصلی اتحادیه که به عنوان اعضای هییت مدیره برای مدت 4 سال انتخاب شدند. دارندگان حق امضا: کلیه چک ها، اسناد تعهدآور، اوراق بهادر بانکی، تعهدات مالی و حقوقی با امضای خزانه دار و رییس در غیاب رییس با امضای نایب رییس بهمراه مهر امور مالی اتحادیه معتبر خواهد بود. نامه ها اداری و استخدامی و اسناد غیر مالی اتحادیه با امضای رییس ودر غیاب وی با امضای نایب رییس و مهر اتحادیه انجام میگردد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه ش 961228XXXX88766 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری سوادکوه شمالی

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی