اطلاعات عمومی

فعال تعاونی

شماره ثبت: 1974

شناسه ملی: 10861194211

تاریخ ثبت:

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 15 نفر

سرمایه ثبتی


پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/07/01:

بموجب نامه شماره 6022 مورخ 07/06/1397 اداره تعاون و کار و رفاه اجتماعی شهرستان چالوس وکلاردشت و به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 29/05/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: با توجه به استعفای آقای محمود پرهیزگار رودسری از سمت مدیرعاملی شرکت، آقای علی غلامی با کد ملی 551976XXXX به سمت مدیرعامل شرکت برای مدت باقیمانده دوره هییت مدیره تا تاریخ 11/3/1398 تعیین گردید ب) کلیه قراردادها و اسناد رسمی و تعهدآور بانکی از قبیل چک، سفته، برات و اوراق بهادار پس از تصویب هییت مدیره با امضای آقای علی غلامی با کد ملی 551976XXXX مدیرعامل و آقای سید محمدرضا قادری رییس هییت مدیره با کد ملی 045205XXXX و مهر شرکت معتبر می باشد و در غیاب آقای سید محمدرضا قادری امضا آقای علیرضا حسینی نایب رییس هییت مدیره با کد ملی 045043XXXX باتفاق آقای علی غلامی مدیرعامل تواماً با مهر شرکت اعتبار دارد.اسناد عادی و اوراق اداری با امضای آقای علی غلامی مدیرعامل و مهر شرکت و در صورت لزوم با امضای آقای سید محمدرضا قادری رییس هییت مدیره و مهر شرکت معتبر است. ش 970701XXXX69297 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری چالوس

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/09/07:

به موجب نامه شماره 7881 مورخ 02/09/1395 اداره تعاون کار ورفاه اجتماعی شهرستانهای چالوس وکلاردشت وبه استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 10/08/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ سید محمدرضا قادری با کد ملی 045205XXXX به سمت رییس و علیرضا حسینی با کد ملی 045043XXXX به سمت نایب رییس و محمود صعودی با کد ملی 601924XXXX به سمت منشی هییت مدیره انتخاب شدند با توجه به استعفای آقای جواد احمدزاده سبزوار از سمت مدیرعاملی شرکت و آقای محمود پرهیزگار رودسری با کد ملی 269104XXXX نام پدر علی دارای شماره شناسنامه 55 صادره از رودسررا به سمت مدیرعامل شرکت انتخاب گردید. ـ کلیه قراردادها و اسناد رسمی و تعهدآور بانکی از قبیل چک، سفته، برات و اوراق بهادار پس از تصویب هییت مدیره با امضای آقای محمود پرهیزگار رودسری با کد ملی 269104XXXX مدیرعامل و آقای سید محمدرضا قادری رییس هییت مدیره با کد ملی 045205XXXX و مهر شرکت معتبر می باشد و در غیاب آقای سید محمدرضا قادری امضا آقای علیرضا حسینی نایب رییس هییت مدیره با کد ملی 045043XXXX باتفاق مدیرعامل تواماً با مهر شرکت اعتبار دارد.اسناد عادی و اوراق اداری با امضای مدیرعامل و مهر شرکت و در صورت لزوم با امضای رییس هییت مدیره و مهر شرکت معتبر است. ش 950907XXXX92612 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری چالوس

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1388/11/14:

به موجب صورتجلسات مجمع عمومی فوق العاده نوبت سوم مورخ 7/10/88 و مجمع عمومی عادی نوبت دوم 7/10/88 و هییت مدیره مورخ 8/10/88 شرکت فوق الذکر با حضور اکثر صاحبان سهام در محل سالن آمفی تیاتر سازمان بنادر در مجتمع کلارآباد تشکیل و نسبت به موضوع ذیل اتخاذ تصمیم گردید. 1 اساسنامه جدید شرکت جهت تطبیق با آیین نامه نحوه تشکیل مجامع عمومی در 53 ماده و 27 تبصره قرایت و تصویب رسید. 2 صورتهای مالی سال 87 قرایت و به تصویب رسید. 3 پیش بینی بودجه سال 87 مورد بررسی و به تصویب رسید. 4 آیین نامه اداری استخدامی و حقوق و مزایا و اختیارات مدیر عامل مورد بررسی و به تصویب رسید. 5 مدیران و دارندگان حق امضا آقای غلامعلی سرخیل به سمت رییس و آقای جواد احمدزاده به سمت نایب رییس و خانم منیژه لیاقت به سمت منشی و آقای حبیب الله اکبری به عنوان مدیر عامل و فرهاد صحتی و مجید گرگپور به عنوان اعضای اصلی و آقای محمدحسین مشایخان و علی اکبر افرندنژاد به عنوان اعضای علی البدل برای مدت مقرر انتخاب شدند و کلیه قراردادها و اسناد رسمی و تعهدآور بانکی از قبیل چک، سفته، برات و اوراق بهادار پس از تصویب هییت مدیره با امضای حبیب الله اکبری مدیر عامل و آقای غلامعلی سرخیل و مهر شرکت معتبر می باشد و در غیاب آقای غلامعلی سرخیل با امضای آقای جواد احمدزاده به اتفاق مدیر عامل با مهر شرکت اعتبار دارد اسناد عادی و اوراق اداری با امضای مدیر عامل و مهر شرکت و در صورت لزوم با امضای آقای غلامعلی سرخیل و مهر شرکت معتبر است. 6 بازرسان آقای محمدعلی بشیری دزفولی و مهین دخت قدس و نبی الله نصیری به عنوان بازرسان اصلی برای یک سال مالی انتخاب شدند. اداره ثبت اسناد و املاک چالوس

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی