اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 36898

شناسه ملی: 10420294340

تاریخ ثبت: 1389/01/31

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 5 نفر

تاریخ تاسیس: 1389/01/31

آدرس: 13 استان خوزستان شهرستان اهواز کوی ملت کورش خ کارون کوچه 6

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1389/01/31:

1,000,000 ریال

هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و هییت مدیره مورخ 27/6/1391 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ خانم کبری طهماسبی به عنوان بازرس اصلی، آقای پژمان طهماسبی به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. 2 ـ روزنامه کثیرالانتشار نور خوزستان جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد. 3 ـ اعضا هییت مدیره تا تاریخ 27/6/1393 بقرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای نصراله مکوندی و خانم مریم سلطان سولگانی و خانم مریم مکوندی تا تاریخ 27/6/1393 . 4 ـ سمت اعضا هییت مدیره بقرار ذیل تعیین گردیدند: آقای نصراله مکوندی بسمت رییس هییت مدیره و خانم مریم سلطان سولگانی بسمت نایب رییس هییت مدیره و خانم مریم مکوندی بسمت عضو هییت مدیره و خانم مریم مکوندی بسمت مدیرعامل. 5 ـ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از قبیل چک، سفته و بروات قراردادها با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. در تاریخ 18/7/1391 ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری ثبت و مورد تایید و امضا قرار گرفت. مسیول ثبت شرکتهای اهواز واحد ثبتی اهواز

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

شرکت فوق در تاریخ 31/1/1389 تحت شماره 36898 و شناسه ملی 104202XXXX0 در این اداره بثبت رسیده و در تاریخ 31/1/1389 از لحاظ امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن بشرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه های رسمی و کثیرالانتشار نور خوزستان آگهی می شود. 1 موضوع شرکت: کلیه امور حسابداری و مالیاتی خدمات کامپیوتری شامل خدمات سخت افزاری و نرم افزاری غیر رسانه ای اخذ وام و تسهیلات از بانکها و موسسات مالی و اعتباری طراحی داخلی و دکوراسیون 2 مدت شرکت: از تاریخ ثبت بمدت نامحدود. 3 مرکز اصلی شرکت: 13 استان خوزستان، شهرستان اهواز کوی ملت (کورش) خ کارون کوچه 6 پ 10 تلفن 4482846 4 سرمایه شرکت: مبلغ 000/000/1 ریال منقسم به 100 سهم 000/10 ریالی که تعداد 100 سهم بانام می باشد که مبلغ 000/350 ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره 555 مورخ 8/12/88 نزد بانک ملت شعبه مناطق نفتخیز جنوب پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد. 5 اولین مدیران شرکت: 15 آقای نصراله مکوندی به سمت رییس هییت مدیره. 25 خانم مریم سلطان سولگانی به سمت نایب رییس هییت مدیره. 35 خانم مریم مکوندی به سمت عضو هییت مدیره. 45 خانم مریم مکوندی به سمت مدیر عامل بمدت 2 سال انتخاب گردیدند. 6 دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار اعم از چک، سفته، بروات، قراردادها باامضای مدیر عامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. 7 اختیارات مدیر عامل : مطابق اساسنامه می باشد. 8 بازرس اصلی و علی البدل: 18 خانم کبری طهماسبی به عنوان بازرس اصلی 28 آقای پژمان طهماسبی به عنوان بازرس علی البدل رییس اداره ثبت اسناد و املاک اهواز واحد ثبتی اهواز

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی