اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 23961

شناسه ملی:

تاریخ ثبت: 1385/02/11

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 5 نفر

تاریخ تاسیس: 1385/02/11

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1385/02/11:

1,000,000 ریال

هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

شرکت صدف جویان صنعت خوزستان (سهامی خاص) تحت شماره ثبت 23961- 21/1/85 کلاسه 24222- 85 در این اداره به ثبت رسیده که خلاصه اساسنامه و اظهارنامه آن در روزنامه رسمی و در روزنامه کثیرالانتشار جهت اطلاع عموم به شرح زیر آگهی میشود: 1- موضوع شرکت: کلیه کارهای ساختمانی- تنظیفات- ارائه خدمات پشتیبانی- فیبر نوری- کابل- کانال- زهکشی- عملیات خاکی و حفاری- مفصلبندی- خدمات آشپزخانه- آبدارخانه- انبارداری- جوشکاری- برشکاری- مکانیکی- ایجاد خطوط لوله- سد- پل- راه- جاده- جدول- آسفالت- ایزوگام- ساخت و ساز- محوطهسازی- صادرات و واردات- شرکت در مناقصات و مزایدات- خدمات کشاورزی- خدمات رایانهای- اخذ وام و تسهیلات بانکی- داربستبندی- دکلبندی- اسکلهسازی- ایجاد فضای سبز- خدمات برق و برقرسانی- نقشهکشی و نقشهبرداری- کارهای الکترونیکی- تامین ماشینآلات سبک و سنگین- رنگآمیزی- فنسکشی و کلیه کارهای مربوط به موضوع شرکت 2- سرمایه شرکت: مبلغ 000/000/1 ریال منقسم به 100 سهم 000/10 ریالی با نام که 35 درصد آن طی گواهی 121/116 بانک کشاورزی شعبه حمیدیه واریز و مابقی 65% در تعهد میباشد. 3- مرکز اصلی شرکت: اهواز- کمپلو- خیابان انقلاب- بین ارفع و ولیعصر- پاساژ عبدالخانی- طبقه دوم- تلفن 061222XXXX7 4- مدت از تاریخ ثبت به مدت نامحدود 5- اختیارات مدیرعامل: طبق مفاد اساسنامه 6- اعضا هیئت مدیره عبارتند از: سید محمد هاشمی مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره- سید رضا هاشمی نایب رئیس هیئت مدیره و ایران هاشمی عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال تعیین و انتخاب شدند. 7- حق امضا اوراق مالی و اسناد تعهدآور (چک- سفته- بروات و قراردادها) با امضای مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره با مهر شرکت معتبر میباشد. 8- بازرسین عبارتند از: سید قدیر سعیداوی بازرس اصلی- علی سیاحی بازرس علیالبدل برای یک سال مالی انتخاب شدند. رئیس اداره ثبت اسناد و املاک اهواز

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی