اطلاعات عمومی

فعال تعاونی

شماره ثبت: 53210

شناسه ملی: 14004614263

تاریخ ثبت: 1393/09/20

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 7 نفر

آدرس: مشهد معلم 53 قایم مقام 36 پلاک 3

تاریخ تاسیس: 1393/09/20

کد پستی: 9188948873

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1393/09/20:

10,500,000 ریال

هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1393/09/20:

تاسیس شرکت تعاونی بهرنگ نفیس شرق درتاریخ 20/09/1393 به شماره ثبت 53210 به شناسه ملی 140046XXXX3 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: تولید، بسته بندی و عرضه ی خشکبار،غلات،ادویه جات، حبوبات و گیاهان دارویی پس از اخذ مجوزهای لازم وثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ وصدور پروانه فعالیت نمیباشد . مدت شرکت: نامحدود مرکز اصلی شرکت: مشهد معلم 53 قایم مقام 36 پلاک 3 کد پستی 918894XXXX سرمایه شرکت : مبلغ 000/500/10 ریال منقسم به 14 سهم 750000 ریالی که تعداد 14 سهم آن با نام و 0 سهم آن بی نام می باشد که مبلغ ـ 000/500/3 ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره 1953660 مورخ 04/06/93 نزد بانک توسعه تعاون شعبه ـ امام خمینی پرداخت گردیده است. اولین مدیران شرکت: . خانم مهدیه پورعیدی به سمت عضو علی البدل به شماره ملی 091011XXXX . آقای محمدرضا مهاجری مرندیز به سمت رییس هییت مدیره به شماره ملی 093296XXXX . آقای زهره پورعیدی به سمت نایب رییس هییت مدیره به شماره ملی 091931XXXX . آقای مسعود مهاجری به سمت مدیرعاملو عضو هییت مدیره به شماره ملی 091004XXXX . خانم زهرا مهاجری به سمت عضو علی البدل به شماره ملی 091011XXXX برای مدت سه سال انتخاب گردیدند . دارندگان حق امضا: کلیه قراردادها و اسناد رسمی و تعهدآور بانکی از قبیل جک، سفته بروات و اوراق بهادار با امضای ثابت مسعود مهاجری مدیرعامل و محمدرضا مهاجری مرندیز رییس هییت مدیره و مهر شرکت دارای اعتبار است . اختیارات مدیر عامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: آقای حسین محبوبی مرندیز به شماره ملی 562998XXXX به عنوان بازرس اصلی خانم زینب مهاجری مرندیز به شماره ملی 091011XXXX به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند . روزنامه حمایت جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید . ش 930920XXXX43399 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی