اطلاعات عمومی

فعال تعاونی

شماره ثبت: 10245

شناسه ملی: 10740095308

تاریخ ثبت: 1391/07/15

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 10 نفر

تاریخ تاسیس: 1391/07/15

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1391/07/15:

10,500,000 ریال

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/10/09:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 18/08/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:. سمت اعضا هییت مدیره عبارتند از: کبری اسمعیلی نژاد بشماره ملی 419902XXXX به سمت رییس هییت مدیره سمیه اسمعیلی نژاد بشماره ملی 419976XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره فرود اسمعیلی نژاد بشماره ملی 419854XXXX به سمت مدیرعامل و منشی هییت مدیره برای مدت سه سال انتخاب گردیدند.. کلیه قراردادها و اسناد رسمی و تعهدآور بانکی از قبیل چک، سفته، برات و اوراق بهادار با امضا مدیرعامل و رییس هییت مدیره و در غیاب رییس هییت مدیره با امضا نایب رییس هییت مدیره همراه با مهر تعاونی دارای اعتبار است. اوراق عادی و نامه ها با امضا مدیرعامل همراه با مهر تعاونی معتبر می باشد. ش 941009XXXX83787 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری خرم آباد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/10/09:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ 18/08/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:. اعضای هییت مدیره عبارتند از: کبری اسمعیلی نژاد بشماره ملی 419902XXXX سمیه اسمعیلی نژاد بشماره ملی 419976XXXX فرود اسمعیلی نژاد بشماره ملی 419854XXXX بسمت اعضای اصلی هییت مدیره و صحبت سیفوری نژاد بشماره ملی 407256XXXX بسمت عضو علی البدل برای مدت سه سال انتخاب شدند.. رضا خورشیدی راد بشماره ملی 407320XXXX بسمت بازرس اصلی ؛و علی خورشیدی راد بشماره ملی 407357XXXX بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند. ش 941009XXXX95108 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری خرم آباد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/01/23:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 19/11/1393 و مجوز شماره 31827 مورخ 29/11/1393 اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان خرم آباد تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ اساسنامه جدید مشتمل بر 53 ماده و 26 تبصره مورد تصویب قرار گرفت. ش 940123XXXX45865 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری خرم آباد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/01/23:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ 19/11/1393 و مجوز شماره 31827 مورخ 29/11/1393 اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان خرم آباد تصمیمات ذیل اتخاذ شد: تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ سرمایه شرکت از مبلغ 000/500/110/2 ریال به مبلغ 000/500/366/13 ریال منقسم به 555/44 سهم بانام 300 . 000 ریالی بانام که تماماً از محل آورده غیر نقدی برابر گزارش کارشناسی به شماره یک سیار مورخ 16/11/1393 و از طریق صدور سهام جدید افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. ـ اعضای هییت مدیره به قرار ذیل انتخاب گردیدند: فرود اسمعیلی نژاد به شماره ملی 419854XXXX کبری اسمعیلی نژاد به شماره ملی 419902XXXX سمیه اسمعیلی نژاد به شماره ملی 419976XXXX به عنوان اعضای اصلی هییت مدیره صحبت سیفوری نژاد به شماره ملی 407256XXXX به عنوان عضو علی البدل هییت مدیره تا تاریخ 15/07/1394 . ـ رضا خورشیدی راد به شماره ملی 407320XXXX به عنوان بازرس اصلی، علی خورشیدی راد به شماره ملی 407357XXXX به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند. ش 940123XXXX85952 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری خرم آباد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/01/23:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 19/11/1393 و مجوز شماره 31827 مورخ 29/11/1393 اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان خرم آباد تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ سمت اعضای هییت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: کبری اسمعیلی نژاد به شماره ملی 419902XXXX به سمت رییس هییت مدیره سمیه اسمعیلی نژاد به شماره ملی 419976XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره فرود اسمعیلی نژاد به شماره ملی 419854XXXX به سمت منشی هییت مدیره و مدیرعامل تا تاریخ 15/07/1394 . ـ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک برات سفته و قراردادها و عقوداسلامی و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل و رییس هییت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب رییس با امضای مدیرعامل و نایب رییس هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. ش 940123XXXX46996 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری خرم آباد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1392/07/21:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 19/7/92 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 سرمایه شرکت از مبلغ 000/500/10 ٍریال به مبلغ 000/500/110/2 ریال منقسم به هفت هزار و سی و پنج سهم بانام، به ارزش هر سهم 000/300 ریال که تماماً از طریق صدور سهام جدید و از محل آورده های غیرنقدی پرداخت گردیده، افزایش یافت در نتیجه ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. در تاریخ 21/7/1392 ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضا قرارگرفت. ش 1714468 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری واحد ثبتی خرم آباد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1392/07/21:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 19/7/92 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 کلیه سرمایه تعهدی شرکت به مبلغ 000/000/7 ٍریال طی گواهی شماره 320 مورخ 20/7/92 بانک توسعه تعاون شعبه مرکزی خرم آباد توسط صاحبان سهام پرداخت گردیده است. در تاریخ 21/7/1392 ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضا قرارگرفت. ش 1714457 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری واحد ثبتی خرم آباد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1391/07/16:

شرکت فوق در تاریخ 15/07/1391 شماره ثبت 10245 و شناسه ملی 107400XXXX8 در این اداره بثبت رسیده و در تاریخ 16/07/1391 از لحاظ امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن بشرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه های رسمی و کثیرالانتشار آگهی می شود. 1 موضوع شرکت: تولید خوراک دام و طیور، پیگیری دریافت تسهیلات از بانک ها صندوق ها بصورت نقدی و غیرنقدی توسط مدیر عامل و هییت مدیره. 2 مدت شرکت: از تاریخ تاسیس بمدت نامحدود. 3 مرکز اصلی شرکت: 13 استان لرستان، شهر خرم آباد شهرک صنعتی شماره 2 خرم آباد 4 سرمایه شرکت: مبلغ 000/500/10 ریال منقسم به سی و پنج سهم 000/300 ریالی که تعداد سی و پنج سهم با نام می باشد که مبلغ 000/500/3 ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره 323 مورخ 08/07/1391 نزد بانک توسعه تعاون شعبه مرکزی خرم آباد پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد. 5 اولین مدیران شرکت: 15 خانم کبری اسمعیلی نژاد به سمت رییس هییت مدیره. 25 خانم سمیه اسمعیلی نژاد به سمت نایب رییس هییت مدیره. 35 اقای صحبت سیفوری نژاد به سمت عضو هییت مدیره (به عنوان عضو علی البدل). 45 آقای فرود اسمعیلی نژاد به سمت منشی هییت مدیره به عنوان اعضا هییت مدیره بمدت 3 سال انتخاب گردیدند. 55 آقای فرود اسمعیلی نژاد به سمت مدیر عامل بمدت 2 سال انتخاب گردید. 6 دارندگان حق امضا: مقرر گردید کلیه قراردادها و اسناد و اوراق تعهدآور بانکی از جمله چک، سفته، برات و غیره با امضای مدیر عامل و رییس هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد و در غیاب رییس هییت مدیره با امضای نایب رییس هییت مدیره و مهر شرکت معتبر می باشد. 7 اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه 8 بازرسان اصلی و علی البدل: 18 آقای رضا خورشیدی راد به عنوان بازرس اصلی 28 آقای بهمن خورشیدی راد به عنوان بازرس علی البدل اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری واحد ثبتی خرم آباد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی