اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 131006

شناسه ملی: 10101743142

تاریخ ثبت:

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 7 نفر

کد پستی: 1957913818

آدرس: انتقال یافت و تهران ، شهرستان تهران ، بخش مرکزی ، شهر تهران ، پاسداران ، خیابان پاسداران ، کوچه نارنجستان دوم ، پلاک 7 ، طبقه دوم ، واحد 6 ،

سرمایه ثبتی


هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/10/09:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 15/09/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محمد مهرداد هداوند خانی به کد ملی 004587XXXX بسمت رییس هییت مدیره ـ منیژه جهانگیر کحالی به کد ملی 003952XXXX بسمت نایب رییس هییت مدیره ـ مونا هداوند خانی به کد ملی 005641XXXX بسمت عضو هییت مدیره ـ مهدی هداوند خانی به کد ملی 658984XXXX بسمت مدیرعامل و عضو هییت مدیره برای مدت 2 سال انتخاب گردیدند. امضا کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از قبیل چک، سفته و بروات قراردادها و عقوداسلامی و اوراق عادی و اداری با امضا مدیر عامل یا رییس هییت مدیره همراه با مهرشرکت معتبر می باشد. احسان زرگری به کد ملی 006960XXXX و مهشید پیروزمند به کد ملی 003579XXXX بترتیب بسمت بازرسین اصلی و علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. پ 961009XXXX34284 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/10/09:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 15/09/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت به آدرس انتقال یافت و تهران، شهرستان تهران، بخش مرکزی، شهر تهران، پاسداران، خیابان پاسداران، کوچه نارنجستان دوم، پلاک 7 ، طبقه دوم، واحد 6 ، کدپستی 195791XXXX ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. پ 961009XXXX01671 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/06/14:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 19/05/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمد مهرداد هداوند خانی به کد ملی 004587XXXX بسمت رییس هییت مدیره، خانم منیژه جهانگیر کحالی به کد ملی 003952XXXX بسمت نایب رییس هییت مدیره، خانم مونا هداوند خانی به کد ملی 005641XXXX بسمت عضو هییت مدیره و آقای مهدی هداوند خانی به کد ملی 658984XXXX بسمت مدیرعامل و عضو هییت مدیره برای مدت 2 سال انتخاب گردیدند. امضا کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از قبیل چک، سفته و بروات قراردادها و عقوداسلامی و اوراق عادی و اداری با امضا مدیرعامل یا رییس هییت مدیره همراه با مهرشرکت معتبر می باشد. آقای احسان زرگری به کد ملی 006960XXXX و خانم مهشید پیروزمند به کد ملی 003579XXXX بترتیب بسمت بازرسین اصلی و علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. پ 940614XXXX59826 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1392/06/23:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 16/5/1392 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. آقای احسان زرگری به کد ملی 006960XXXX و خانم مهشید پیروزمند به کد ملی 003579XXXX به ترتیب به سمت بازرسین اصلی و علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. آقای محمد مهرداد هداوندخانی به کد ملی 004587XXXX خانم منیژه جهانگیرکحالی به کد ملی 003952XXXX خانم مونا هداوندخانی به کد ملی 005641XXXX و آقای مهدی هداوندخانی به کد ملی 658984XXXX به سمت اعضای هییت مدیره برای مدت 2 سال انتخاب گردیدند. پ 1699017 اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1392/06/23:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 16/5/1392 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمدمهرداد هداوندخانی به سمت رییس هییت مدیرهف خانم منیژه جهانگیرکحالی به سمت نایب رییس هییت مدیره و آقای مهدی هداوندخانی به سمت مدیر عامل تعیین گردیدند. امضا کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از قبیل چک، سفته و بروات قراردادها و عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری با امضا مدیر عامل یا رییس هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. پ 1699018 اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1392/06/23:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 16/5/1392 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: تعداد اعضای هییت مدیره به 4 نفر کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. پ 1699016 اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 12/1/84 شرکت مزبور که در تاریخ 24/3/84 واصل گردید: آقای احسان زرگری بسمت بازرس اصلی و خانم مهشید پیروزمند بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. اعضا هییت مدیره برای مدت دو سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند. آقای محمد مهرداد هداوندخانی بسمت رییس هییت مدیره و خانم منیژه جهانگیر کحالی بسمت نایب رییس هییت مدیره و آقای مهدی هداوندخانی بسمت مدیرعامل و عضو هییت مدیره و خانم مونا هداوندخانی و خانم ثمیلا سلطانی فر و آقای محسن زرگریان بسمت اعضای هییت مدیره تعیین گردیدند و امضا کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات و غیره بامضا مدیرعامل یا رییس هییت مدیره هر یک به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر است. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی