اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 11546

شناسه ملی:

تاریخ ثبت:

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 3 نفر

سرمایه ثبتی


هیئت مدیره سابق

() نفر

بازرس‌ها

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1387/10/24:

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 8/10/87 شرکت مزبور که در تاریخ 10/10/87 واصل گردید: اعضا هییت مدیره به مدت 2 سال به قرارذیل انتخاب گردیدند: بهروز فردوس و نوروز فردوس و پیروز فردوس به موجب صورتجلسه هییت مدیره مورخ 8/10/87 پیروزرضا فردوس به سمت رییس هییت مدیره و بهروز فردوس به سمت نایب رییس هییت مدیره و نوروز فردوس به سمت مدیر عامل و عضو هییت مدیره تعیین گردیدند. امضا کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضا هر یک از اعضای هییت مدیره همراه با مهرشرکت معتبر میباشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی