اطلاعات عمومی

منحل شده مسئولیت محدود

شماره ثبت: 136872

شناسه ملی: 10101799949

تاریخ ثبت:

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 3 نفر

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1389/10/08:

99,665,000 ریال

سرمایه ثبت شده در تاریخ 1389/09/30:

100,000,000 ریال

هیئت مدیره سابق

() نفر

بازرس‌ها

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/06/15:

در اجرای ماده 215 قانون تجارت بدینوسیله از کلیه بستانکاران اشخاص حقیقی و حقوقی که ادعا و طلبی از این شرکت دارند دعوت می شود تا ظرف مدت یکسال از تاریخ انتشار نوبت اول این آگهی به نشانی تهران، بزرگراه آفریقا، خیابان ارمغان شرقی، پلاک 13، طبقه 11 مراجعه و ادعای خود را با اخذ رسید به این شرکت تسلیم نماید. پ1924820 3ـ3 مدیر تصفیه شرکت در حال تصفیه تامین نیروی انسانی بهار غرب ـ یزدان احمدی روزبهانی

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/06/15:

در اجرای ماده 215 قانون تجارت بدینوسیله از کلیه بستانکاران اشخاص حقیقی و حقوقی که ادعا و طلبی از این شرکت دارند دعوت می شود تا ظرف مدت یکسال از تاریخ انتشار نوبت اول این آگهی به نشانی تهران، بزرگراه آفریقا، خیابان ارمغان شرقی، پلاک 13، طبقه 11 مراجعه و ادعای خود را با اخذ رسید به این شرکت تسلیم نماید. پ1924820 3ـ3 مدیر تصفیه شرکت در حال تصفیه تامین نیروی انسانی بهار غرب ـ یزدان احمدی روزبهانی

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/06/15:

در اجرای ماده 215 قانون تجارت بدینوسیله از کلیه بستانکاران اشخاص حقیقی و حقوقی که ادعا و طلبی از این شرکت دارند دعوت می شود تا ظرف مدت یکسال از تاریخ انتشار نوبت اول این آگهی به نشانی تهران، بزرگراه آفریقا، خیابان ارمغان شرقی، پلاک 13، طبقه 11 مراجعه و ادعای خود را با اخذ رسید به این شرکت تسلیم نماید. پ1924820 2ـ3 مدیر تصفیه شرکت در حال تصفیه تامین نیروی انسانی بهار غرب ـ یزدان احمدی روزبهانی

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/06/15:

در اجرای ماده 215 قانون تجارت بدینوسیله از کلیه بستانکاران اشخاص حقیقی و حقوقی که ادعا و طلبی از این شرکت دارند دعوت می شود تا ظرف مدت یکسال از تاریخ انتشار نوبت اول این آگهی به نشانی تهران، بزرگراه آفریقا، خیابان ارمغان شرقی، پلاک 13، طبقه 11 مراجعه و ادعای خود را با اخذ رسید به این شرکت تسلیم نماید. پ1924820 2ـ3 مدیر تصفیه شرکت در حال تصفیه تامین نیروی انسانی بهار غرب ـ یزدان احمدی روزبهانی

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/06/15:

در اجرای ماده 215 قانون تجارت بدینوسیله از کلیه بستانکاران اشخاص حقیقی و حقوقی که ادعا و طلبی از این شرکت دارند دعوت می شود تا ظرف مدت یکسال از تاریخ انتشار نوبت اول این آگهی به نشانی تهران، بزرگراه آفریقا، خیابان ارمغان شرقی، پلاک 13، طبقه 11 مراجعه و ادعای خود را با اخذ رسید به این شرکت تسلیم نماید. پ1924820 1ـ3 مدیر تصفیه شرکت در حال تصفیه تامین نیروی انسانی بهار غرب ـ یزدان احمدی روزبهانی

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/06/15:

در اجرای ماده 215 قانون تجارت بدینوسیله از کلیه بستانکاران اشخاص حقیقی و حقوقی که ادعا و طلبی از این شرکت دارند دعوت می شود تا ظرف مدت یکسال از تاریخ انتشار نوبت اول این آگهی به نشانی تهران، بزرگراه آفریقا، خیابان ارمغان شرقی، پلاک 13، طبقه 11 مراجعه و ادعای خود را با اخذ رسید به این شرکت تسلیم نماید. پ1924820 1ـ3 مدیر تصفیه شرکت در حال تصفیه تامین نیروی انسانی بهار غرب ـ یزدان احمدی روزبهانی

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/10/19:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 04/10/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:شرکت مذکور در تاریخ فوق منحل اعلام گردید و آقای یزدان احمدی روز بهانی به کد ملی 045004XXXX به عنوان مدیر تصفیه به ادرس تهران بلوار افریقا خیابان ارمغان شرقی پلاک 13 طبقه 14 و کدپستی 191561XXXX انتخاب گردید. پ 941019XXXX17598 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

طبق صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و عادی بطور فوق العاده مورخ 8/10/89 تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: مرضیه مطهری اصل به ش ملی 003294XXXX و حمید مطهری اصل به ش ملی 004273XXXX هر یک با دریافت کلیه سهم الشرکه خود از صندوق شرکت از شرکت خارج و در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ 000/000/100 ریال به مبلغ 000/665/99 ریال تقلیل یافت. غلامحسین مطهری اصل به ش ملی 003270XXXX به سمت رییس هییت مدیره و نوری السادات مطهری اصل به ش ملی 004314XXXX به سمت عضو هییت مدیره و یزدان احمدی روزبهانی به ش ملی 045004XXXX به نمایندگی از شرکت صادرفر به شناسه ملی 101013XXXX9 به سمت عضو هییت مدیره و مدیرعامل برای مدت 5 سال تعیین گردیدند. کلیه اوراق بهادار و قراردادها و چکهای صادره با امضا دو عضو هییت مدیره ممهور به مهر شرکت و مکاتبات عادی با امضا یکی از اعضا هییت مدیره ممهور به مهر شرکت معتبر می باشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و عادی بطور فوق العاده مورخ 30/9/89 نسبت به موارد ذیل اتخاذ تصمیم گردید: مرضیه مطهری اصل کد ملی 003294XXXX به نمایندگی از شرکت صادرفر به شناسه ملی 101013XXXX9 با مبلغ 000/000/99 ریال به صندوق شرکت در ردیف شرکا قرارگرفت. در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ 000/000/1 ریال به مبلغ 000/000/100 ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. غلامحسین مطهری اصل کد ملی 003270XXXX بسمت رییس هییت مدیره و مرضیه مطهری اصل به نمایندگی از شرکت صادرفر به شناسه ملی 101013XXXX9 به سمت مدیرعامل و عضو هییت مدیره و نوری السادات مطهری اصل کد ملی 004314XXXX به سمت عضو هییت مدیره برای مدت 5 سال انتخاب گردیدند. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی