اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 440285

شناسه ملی: 10320886039

تاریخ ثبت: 1392/04/17

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 10 نفر

آدرس: 1 3 استان تهران شهر تهران میدان شیخ بهایی کوچه ماهتاب پلاک 3 واحد 2

تاریخ تاسیس: 1392/04/17

کد پستی: 1994963111

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1392/04/17:

200,000,000 ریال

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/08/04:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 06/05/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:آقای محمد بهرامی به شماره ملی: 228138XXXX به سمت مدیرعامل و عضو هییت مدیره و آقای سید مازیار برادران تقوی به شماره ملی: 007134XXXX به سمت رییس و عضو هییت مدیره و آقای آقای گورک هاکوپیان به شماره ملی: 153244XXXX به سمت نایب رییس و عضو هییت مدیره برای مدت 2 سال تعیین گردیدند.خانم بهاره سادات میرجعفری به شماره ملی: 007451XXXX به سمت بازرس اصلی و خانم پری ناز سادات میرجعفری به شماره ملی: 008107XXXX به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند امضا کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات با امضای:مدیرعامل و رییس هییت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضای:مدیرعامل و رییس هییت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. روزنامه کثیرالانتشار(ابرار)جهت نشر آگهی های شرکت تعیین شد. پ 940804XXXX46832 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/08/04:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 06/05/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:ادرس شرکت به تهران- شهرک غرب- بلوار دادمان- نبش هرمزان- برج طوبی- طبقه 4 - واحد 2 - کدپستی: 146679XXXX تغییر یافت و در نتیجه ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح گردید. پ 940806XXXX88655 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1392/04/18:

شرکت فوق در تاریخ 17/4/92 تحت شماره 440285 و شناسه ملی 103208XXXX9 در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ 17/4/92 از لحاظ امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه های رسمی و کثیرالانتشار ابرار آگهی می شود. 1 موضوع شرکت: خرید و فروش و واردات و صادرات و توزیع کلیه کالاهای مجاز بازرگانی اخذ و اعطای نمایندگی های داخلی و خارجی شرکت در کلیه مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی اعم از داخلی و خارجی شرکت در کلیه نمایشگاه های بین المللی داخلی و خارجی اخذ وام و تسهیلات ریالی ارزی از کلیه بانکها و موسسات مالی و اعتباری داخلی و خارجی ایجاد شعب در سراسر جهان عقد قرارداد با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی و دولتی اعم از داخلی و خارجی پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیصلاح.. 2 مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. 3 مرکز اصلی شرکت: 1 3 استان تهران شهر تهران میدان شیخ بهایی کوچه ماهتاب پلاک 3 واحد 2 کدپستی 199496XXXX 4 سرمایه شرکت: مبلغ 000/000/200 ریال منقسم به دو هزار سهم 000/100 ریالی که تعداد دو هزار سهم با نام می باشد که مبلغ 000/000/70 ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره 6535105 مورخ 21/3/92 نزد بانک ملت شعبه نارنجستان بهارستان پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد. 5 اولین مدیران شرکت: 1 5 خانم حدیقه فرسادشال به شماره ملی 516970XXXX به سمت رییس هییت مدیره. 2 5 خانم سمیه عبدلی به شماره ملی 006303XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره. 3 5 آقای حمیدرضا علی خان پور به شماره ملی 007996XXXX به سمت عضو هییت مدیره. 4 5 آقای حمیدرضا علی خان پور به شماره ملی 007996XXXX به سمت مدیر عامل به مدت 2 سال انتخاب گردیدند. 6 دارندگان حق امضا: و امضا اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات قراردادها و عقوداسلامی با امضا مدیر عامل به همراه رییس هییت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر است. 7 اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه. 8 بازرس اصلی و علی البدل: 1 8 آقای امیرمنصور مرتضوی تبریزی به شماره ملی 182941XXXX به عنوان بازرس اصلی 2 8 خانم فرناز گرامی به شماره ملی 006415XXXX به عنوان بازرس علی البدل پ 1671075 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی