اطلاعات عمومی

فعال تعاونی

شماره ثبت: 1587

شناسه ملی:

تاریخ ثبت:

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 5 نفر

سرمایه ثبتی


بازرس‌ها

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی شرکت تعاونی 2370 کوه زاگرس بروجرد ثبت شده بشماره 1587 که در تاریخ 9/12/86 در محل شرکت تشکیل گردید تصمیمات ذیل اتخاذ و بتصویب رسید که جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. 1 ـ آقایان هوشنگ یاراحمدی و عزت اله خاکباز و مهرداد زعفری بسمت اعضا اصلی و آقای علی عباس سیاوشی بسمت عضو علی البدل هییت مدیره و آقای عزت اله خاکباز بسمت مدیرعامل انتخاب و مقرر گردید کلیه اسناد و اوراق که برای شرکت ایجاد تعهد نماید باامضا مدیرعامل و رییس هییت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر و در غیاب رییس امضا نایب رییس متفقا همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. مسیول ثبت شرکت های ثبت بروجرد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

باستناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده شرکت تعاونی 2370 کوه زاگرس بروجرد ثبت شده بشماره 1587 که در تاریخ 25/5/86 در محل دفتر شرکت تشکیل گردید تصمیمات ذیل اتخاذ و بتصویب رسید. 1 ـ سرمایه شرکت از مبلغ دو میلیارد و نهصد و شانزده میلیون ریال بمبلغ چهار میلیارد و هشتاد و دو میلیون و چهارصد هزار ریال افزایش در نتیجه تعداد سهام از 9720 سهم سیصد هزار ریالی به 13608 سهم سیصد هزار ریالی افزایش یافت. 2 ـ ماده 6 و 7 اساسنامه نیز اصلاح گردید. 3 ـ دفتر مرکزی شرکت از بروجرد خیابان تختی خیابان زرپرور کوچه وحید پلاک 14 به تهران خیابان فاطمی غربی روبروی سازمان آب برج ساعت طبقه هفتم واحد 72 انتقال یافت. مسیول ثبت شرکت های ثبت بروجرد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی و فوق العاده شرکت تعاونی 2370 کوه زاگرس بروجرد ثبت شده به شماره 1587 که در تاریخ 17/9/83 در محل دفتر شرکت تشکیل گردید. تصمیمات ذیل اتخاذ و به تصویب رسید که جهت اطلاع عموم آگهی می گردد: 1 - عضویت آقایان هوشنگ یاراحمدی و علی عباس ترکاشوند و خانمها معصومه خاکباز و فاطمه ترکاشوند مورد قبول واقع و در ردیف شرکا قرار گرفتند. 2 - استعفا آقایان مسعود زعفری و علی محمد امجدی و عزت اله خاکباز و مهرداد زعفری و خانمها نازک مطهری و میترا کردی مورد قبول واقع گردید. 3 - دفتر مرکزی شرکت تهران خیابان شیخ بهایی جنوبی روبروی هتل تاج محل ساختمان شماره 4 طبقه اول واحد شماره 2 4 - ماده 6 اساسنامه نیز اصلاح گردید. 5 - آقایان هوشنگ یاراحمدی و عزت اله خاکباز و مهرداد زعفری به سمت اعضا اصلی هییت مدیره و آقای علی عباس ترکاشوند به سمت عضو علی البدل هییت مدیره بمدت سه سال انتخاب گردیدند. 6 - آقای عزت اله خاکباز به سمت مدیرعامل و آقای مهرداد زعفری به سمت رییس هییت مدیره و آقای هوشنگ یاراحمدی به سمت نایب رییس هییت مدیره انتخاب و مقرر گردید کلیه اسناد و اوراق که برای شرکت ایجاد تعهد نماید با امضا مدیرعامل و رییس هییت مدیره متفقاً همراه با مهر شرکت معتبر و در غیاب رییس امضا نایب رییس هییت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. مسیول ثبت شرکتهای ثبت بروجرد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی