اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 559

شناسه ملی: 10980012980

تاریخ ثبت:

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 6 نفر

سرمایه ثبتی


هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه بطور فوق العاده مورخه 7/6/90 آقای منصور خانی و خانمها نسرین فرجی و شهلا ییلاقی به عنوان اعضا هییت مدیره بمدت دو سال انتخاب شدند. با رعایت ماده 147 قانون تجارت آقای محمد رضا مکاری به عنوان بازرس اصلی و آقای محمد نوری به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. روزنامه رسالت جهت چاپ آگهی های شرکت تعیین گردید. باستناد صورت جلسه هییت مدیره مورخه 9/6/90 آقای منصور خانی به سمت رییس هییت مدیره خانم نسرین فرجی به سمت نایب رییس هییت مدیره و خانم شهلا ییلاقی به سمت عضو هییت مدیره و آقای میر وحید حسینی به سمت مدیر عامل شرکت برای مدت 2 سال انتخاب گردیدند تا نسبت به اجرای مصوبات هییت مدیره و وظایف قانونی خود مطابق قانون تجارت و اساسنامه شرکت اقدام نمایند. کلیه اسناد و قراردادهای شرکت و اوراق بهادار و بانکی اعم از چک سفته برات و غیره با امضا رییس هییت مدیره و در غیاب رییس هییت مدیره نایب رییس هییت مدیره به اتفاق مدیر عامل به همراه مهر شرکت معتبر خواهند بود و اوراق عادی و مکاتبات اداری تماما با امضا مدیر عامل به همراه مهر شرکت معتبر خواهند بود. در تاریخ 12/11/90 ذیل دفاتر امضا گردید. رییس اداره ثبت اسناد و املاک سلماس

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی