اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 8995

شناسه ملی: 14007610699

تاریخ ثبت: 1397/03/03

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 8 نفر

آدرس: استان کهگیلویه وبویراحمد شهرستان بویراحمد بخش مرکزی شهر یاسوج تختی بلوار شهیدان تقویان خیابان نواب یکم پلاک 51 ساختمان گل نرگس طبقه اول

تاریخ تاسیس: 1397/03/03

کد پستی: 7591656141

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1397/03/03:

1,000,000 ریال

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/10/03:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 30/09/1397 تغییرات ذیل اتخاذ شد: علیرضا ولی خانی به شماره ملی 007543XXXX به سمت مدیرعامل و عضو هییت مدیره و ابراهیم هاشمی فسایی به شماره ملی 252007XXXX به سمت رییس هییت مدیره و علی شوندی به شماره ملی 038624XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره و علی قاسمی به شماره ملی 237270XXXX به سمت عضو هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند حق امضا کلیه اسنادرسمی و اوراق بهادار و تعهدآور بانکی از قبیل چک، سفته و نامه های عادی و اداری با امضا ابراهیم هاشمی فسایی (رییس هییت مدیره) و علی شوندی(نایب رییس هییت مدیره)مشترکآ و مهر شرکت معتبر است ش 971003XXXX00906 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری یاسوج

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/10/03:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 30/09/1397 تغییرات ذیل اتخاذ شد: ـ 1 علیرضا ولی خانی به شماره ملی 007543XXXX و ابراهیم هاشمی فسایی به شماره ملی 252007XXXX و علی شوندی به شماره ملی 038624XXXX و علی قاسمی به شماره ملی 237270XXXX به سمت اعضای اصلی هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند 2 ـ قادر عزیزی به شماره ملی 425002XXXX به سمت بازرس اصلی و رمضان صدیقی به شماره ملی 423157XXXX به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند 3 ـ روزنامه کثیرالانتشار ابتکارجهت نشر آگهی های شرکت انتخاب گردید ش 971003XXXX32170 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری یاسوج

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/03/03:

تاسیس شرکت سهامی خاص الماس راه سورن درتاریخ 03/03/1397 به شماره ثبت 8995 به شناسه ملی 140076XXXX9 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع فعالیت:کلیه امور پیمانکاری در زمینه ـ راه و ساختمان- تاسیسات و تجهیزات -آب و برق- نفت و گاز- صنعت و معدن کشاورزی و ارتباطات درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت فعالیت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: استان کهگیلویه وبویراحمد ـ شهرستان بویراحمد ـ بخش مرکزی ـ شهر یاسوج-تختی-بلوار شهیدان تقویان-خیابان نواب یکم-پلاک 51 -ساختمان گل نرگس-طبقه اول- کدپستی 759165XXXX سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ 1000000 ریال نقدی منقسم به 100 سهم 10000 ریالی تعداد 100 سهم آن با نام عادی مبلغ 350000 ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره 42/9/3626 مورخ 30/01/1397 نزد بانک ملت شعبه یاسوج با کد 36269 پرداخت گردیده است والباقی در تعهد صاحبان سهام می باشد اعضا هییت مدیره آقای علیرضا ولی خانی به شماره ملی 007543XXXX و به سمت مدیرعامل به مدت 2 سال و به سمت عضو هییت مدیره به مدت 2 سال خانم فریبا قاسمی به شماره ملی 236038XXXX و به سمت نایب رییس هییت مدیره به مدت 2 سال خانم سعیده آزده به شماره ملی 422004XXXX و به سمت رییس هییت مدیره به مدت 2 سال دارندگان حق امضا: حق امضا کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور بانکی و نامه های عادی و اداری با امضا سعیده آزده(رییس هییت مدیره) و مهرشرکت معتبرخواهدبود اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرسان آقای رمضان صدیقی به شماره ملی 423157XXXX به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی آقای قادر عزیزی به شماره ملی 425002XXXX به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی روزنامه کثیرالانتشار ابتکار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. ش 970303XXXX67213 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری یاسوج

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی