اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 500676

شناسه ملی: 14006285563

تاریخ ثبت: 1395/08/10

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 11 نفر

آدرس: استان تهران منطقه 14 شهرستان تهران بخش مرکزی شهر تهران محله مرزداران کوچه احمدی خیابان شهید علی اکبر وحدتی پلاک 47 ساختمان پارسی طبقه پنجم واحد 19

کد پستی: 1461733677

تاریخ تاسیس: 1395/08/10

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1399/01/17:

150,000,000,000 ریال

سرمایه ثبت شده در تاریخ 1398/11/17:

10,000,000,000 ریال

سرمایه ثبت شده در تاریخ 1395/08/10:

1,000,000 ریال

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1399/05/08:

آگهی تغییرات شرکت بازرگانی سام فولاد ایرانیان سهامی خاص به شماره ثبت 500676 و شناسه ملی 140062XXXX3 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 22/04/1399 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : موسسه حسابرسی مطلب زاده و همکاران (حسابداران رسمی) به شناسه ملی 140066XXXX7 به سمت بازرس اصلی و خانم محدثه ظفری دیزجی به شماره ملی 001851XXXX به سمت بازرس علی البدل به مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند . روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. اعضا هییت مدیره به مدت 2 سال به قرار ذیل تعیین گردیدند: خانم تله ناز محمدی شماره ملی 003613XXXX به سمت مدیر عامل و رییس هییت مدیره خانم فاطمه اسماعیل پور شماره ملی 001960XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره آقای امیر فرقانی شماره ملی 007164XXXX به سمت عضو هییت مدیره کلیه اوراق واسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات قراردادها و عقود اسلامی منفردا با امضا مدیر عامل (تله ناز محمدی) همراه با مهر شرکت وکلیه اوراق عادی واداری منفردا با امضا مدیر عامل (تله ناز محمدی) همراه با مهرشرکت معتبر میباشد .

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1399/02/03:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 17/01/1399 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از مبلغ 1XXXXXXXX00 ریال به مبلغ 15XXXXXXXX00 ریال منقسم به 15000000 سهم 10000 ریالی با نام از طریق مطالبات حال شده افزایش یافته و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح وذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق الذکر تکمیل امضا گردیده است. پ 990203XXXX83701 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1399/02/03:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 17/01/1399 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای رسول آقایی به شماره ملی 324323XXXX به سمت مدیر عامل و نایب رییس هییت مدیره و عضو هییت مدیره و خانم تله ناز محمدی شماره ملی 003613XXXX به سمت رییس هییت مدیره و عضو هییت مدیره و خانم فاطمه اسماعیل پور شماره ملی 001960XXXX به سمت عضو هییت مدیره به سمت اعضا هییت مدیره شرکت به مدت 2 سال انتخاب گردیدند کلیه اوراق واسناد بهادارو تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته وبروات و قراردادها و عقود اسلامی منفرداً با امضا رییس هییت مدیره (تله ناز محمدی) همراه با مهر شرکت وکلیه اوراق عادی واداری منفرداً با امضا مدیر عامل رییس هییت مدیره (تله ناز محمدی) همراه با مهرشرکت معتبر میباشد. خانم فرشته بیکدلو شماره ملی 490035XXXX به سمت بازرس اصلی و خانم محدثه ظفری دیزجی به شماره ملی 001851XXXX به سمت بازرس علی البدل به مدت 1 سال مالی انتخاب گردیدند روزنامه کثیرالانتشارابرارجهت درج آگهی انتخاب گردید. پ 990203XXXX98719 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1398/12/07:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 17/11/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس استان تهران - منطقه 14 ، شهرستان تهران ، بخش مرکزی ، شهر تهران، محله مرزداران ، کوچه احمدی ، خیابان شهید علی اکبر وحدتی ، پلاک 47 ، ساختمان پارسی ، طبقه پنجم ، واحد 19 کدپستی 146173XXXX تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. سرمایه شرکت از مبلغ 1000000 ریال به مبلغ 1XXXXXXXX00 ریال منقسم به 1000000 سهم 10000 ریالی با نام که تماما پرداخت شده از طریق مطالبات حال شده افزایش یافت. ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق الذکر تکمیل امضا گردیده است. پ 981207XXXX84463 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1398/12/07:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 17/11/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : کلیه سرمایه تعهدی شرکت توسط صاحبان سهام پرداخت گردیده است. پ 981207XXXX49154 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1398/12/07:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 17/11/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای رسول آقایی به شماره ملی 324323XXXX به سمت مدیر عامل و نایب رییس هییت مدیره و عضو هییت مدیره خانم مریم فرقا نی به شماره ملی 007282XXXX به سمت رییس هییت مدیره و عضو هییت مدیره خانم تله ناز محمدی شماره ملی 003613XXXX به سمت عضو هییت مدیره به سمت اعضا هییت مدیره شرکت تعیین گردیدتذ کلیه اوراق واسناد بهادارو تعهدآور شرکت از قبیل چک ،سفته وبروات و قراردادها و عقود اسلامی منفرداً با امضا رییس هییت مدیره همراه با مهر شرکت وکلیه اوراق عادی واداری منفرداً با امضا رییس هییت مدیره همراه با مهرشرکت معتبر میباش د. د)روزنامه کثیرالاانتشارابرارجهت درج آگهی انتخاب گردید. پ 981207XXXX71934 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1398/11/05:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 22/10/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : نام شرکت به بازرگانی سام فولاد ایرانیان تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. پ 981105XXXX86377 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1398/10/11:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 21/08/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: رسول آقایی به شماره ملی 324323XXXX به سمت مدیر عامل ونایب رییس هییت مدیره، خانم مریم فرقانی به شماره ملی 007282XXXX به سمت رییس هییت مدیره تینا صالح ودادی به شماره ملی 006961XXXX به سمت عضو هییت مدیره انتخاب شدند فرشته بیکدلو به شماره ملی 490035XXXX به سمت بازرس اصلی ومحدثه ظفری دیزجی به شماره ملی 001851XXXX به سمت بازرس علل البدل انتخاب شدند کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک و سفته و بروات و همچنین کلیه اوراق عادی و اداری و قراردادها و عقود اسلامی با امضا رییس هییت مدیره منفرداً همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. پ 981011XXXX42358 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1398/09/19:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 21/08/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : تعداد اعضای هییت مدیره از 2 نفر به 3 نفر افزایش یافت وماده مربوطه در اساسنامه اصلاح شد. پ 980919XXXX29459 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/08/10:

تاسیس شرکت سهامی خاص تدبیر بتن لیماک درتاریخ 10/08/1395 به شماره ثبت 500676 به شناسه ملی 140062XXXX3 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت : انجام کلیه امور پیمانکاری مربوط به ساخت راهها نظیر راههای اصلی وفرعی بزرگراه ها راههای ریلی باند فرودگاه سیستم های انتقال هوایی پایدار تونل ها پلها وراههای زیر زمینی،پیمانکازی صنعت ومعدن ،کشاورزی ،ارتباطات پیمانکاری ساخت ساختمانها وابنیه اعم از چوبی آجری سنگی وبتن ی وپیمانکاری بندها سدها وساختمانهای نیروگاههای آبی سازه های هیدرولیکی وعملیات ساختمانی (سیویل)وانجام پیمانکاری مربوط به خطوط انتقال(آب،نفت،گاز)وشبکه های گاز رسانی وتاسیسات مکانیکی وانجام کلیه امور پیمانکاری مربوط به برق تاسیسات وکاوش های زمینی شرکت در مناقصات ومزایدات دولتی وخصوصی اخذ وام از بانکها ی دولتی وخصوصی موسسات مالی واعتباری،عقد قرار داد با اشخاص حقیقی وحقوقی وخرید وفروش وصادرات واردات کالاهای مجازبازرگانی در صورت نیاز پس از اخذ مجوز های لازم. مدت شرکت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت : تهران ک شهید علی اکبر رسولی خ ستارخان پلاک 594 طبقه 3 واحد جنوبی کدپستی 145495XXXX سرمایه شرکت : مبلغ 1000000 ریال منقسم به 100 سهم 10000 ریالی که تعداد 100 سهم با نام و 0 سهم آن بی نام میباشد که مبلغ 350000 ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره 378/95 ص 261 مورخ 4/7/95 نزد بانک پاسارگاد شعبه شمس آباد کد 261 پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران شرکت : هومن ثریایی اذر به سمت رییس هییت مدیره به کد ملی 155283XXXX محمدرضا پورتقی وفایی بسمت نایب رییس هییت مدیره و مدیر عامل به کد ملی 007154XXXX به سمت اعضای هییت مدیره برای مدت 2 سال انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت به امضای هومن ثریایی اذر به سمت رییس هییت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری به امضای هومن ثریایی اذر به سمت رییس هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد اختیارات مدیرعامل : طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل : سیده زهره غافرین به شماره ملی 006102XXXX به عنوان بازرس اصلی . علی معصومی به شماره ملی 545882XXXX به عنوان بازرس علی البدل . برای مدت یکسال انتخاب شدند . روزنامه کثیرالانتشار ابرار برای درج آگهی های شرکت تعیین گردید . ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمیباشد .

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی