اطلاعات عمومی

فعال تعاونی

شماره ثبت: 4269

شناسه ملی:

تاریخ ثبت:

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 1 نفر

سرمایه ثبتی


هیئت مدیره فعلی

() نفر

هیئت مدیره سابق

() نفر

بازرس‌ها

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

به موجب صورت جلسه هیئت مدیره مورخ 4/5/86 که پس از تایید اداره تعاون شهرستان اراک در تاریخ 22/1/87 به این اداره واصل شد: با درخواست عضویت پنجاه و سه نفر به شرکت موافقت شد و در نتیجه تعداد سهامداران از 34 نفر به 87 نفر و تعداد سهام از 34 سهم به 87 سهم و سرمایه شرکت از مبلغ سی میلیون و ششصد هزار ریال به مبلغ هفتاد و هشت میلیون و سیصد هزار ریال افزایش یافت. مسئول ثبت شرکتهای ثبت اراک

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی