اطلاعات عمومی

فعال تعاونی

شماره ثبت: 188

شناسه ملی: 14003536068

تاریخ ثبت: 1392/05/03

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 6 نفر

آدرس: و نشانی کامل شرکت فامنین ، ماماهان ، خیابان 24 متری شمالی

تاریخ تاسیس: 1392/05/03

کد پستی: 6561187737

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1392/05/03:

10,500,000 ریال

هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1392/05/05:

شرکت مزبور در تاریخ 3/5/92 شماره ثبت 188 و شناسه ملی 140035XXXX8 در این اداره بثبت رسیده و اینک خلاصه ای از اساسنامه و شرکتنامه آن جهت اطلاع عموم بشرح ذیل در روزنامه رسمی کشور درج می گردد: 1 نام و نوع شرکت: شرکت تعاونی لبن گستران ماماهان. 2 موضوع شرکت: پرورش گاو شیری. 3 مرکز اصلی و نشانی کامل شرکت: فامنین، ماماهان، خیابان 24 متری شمالی کدپستی 656118XXXX 4 مبدا شرکت و مدت آن: از تاریخ ثبت بمدت نامحدود. 5 سرمایه شرکت: مبلغ 000/500/10 ریال می باشد که به 105 سهم 000/100 ریالی منقسم شده است و مبلغ 000/500/3 ریال آن نقدا بحساب شرکت نزد بانک توسعه تعاون واریز شده است و مابقی در تعهد سهامداران است. 6 مدیران شرکت و دارندگان حق امضا مجاز: آقایان محمد طاهری، علی اکبر بداغی و محمد بداغی به عنوان اعضای اصلی هییت مدیره و حسن طاهری به عنوان عضو علی البدل همگی برای مدت سه سال انتخاب شدند. در نتیجه محمد طاهری به سمت رییس هییت مدیره و علی اکبر بداغی به سمت نایب رییس و محمد بداغی به سمت منشی هییت مدیره و مدیر عامل تعاونی انتخاب شدند و کلیه قراردادها و اسناد رسمی و تعهدآور بانکی از قبیل چک، سفته، برات و اوراق بهادار با امضا محمد بداغی ( مدیر عامل ) باتفاق محمد طاهری (رییس هییت مدیره) بوده و با مهر تعاونی معتبر است و اوراق عادی و نامه ها با امضای محمد بداغی ( مدیر عامل ) و با مهر تعاونی معتبر است. 7 بازرسان شرکت: خانمها زهرا قنبری به عنوان بازرس اصلی و معصومه رسولی به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. ش 900920XXXX116717XXXX رییس اداره ثبت اسناد و املاک فامنین

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی