اطلاعات عمومی

فعال مسئولیت محدود

شماره ثبت: 360

شناسه ملی: 10700037950

تاریخ ثبت:

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 0 نفر

سرمایه ثبتی


هیئت مدیره فعلی

() نفر

هیئت مدیره سابق

() نفر

بازرس‌ها

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 29/1/91 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: به موضوع شرکت «انجام عقود اسلامی با بانکها و سایر موسسات حقیقی و حقوقی و سایر امور مرتبط با اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح» اضافه و در نتیجه ماده دو اساسنامه به شرح مذکور اصلاح گردید. رییس ثبت اسناد بندر ترکمن

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی