اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 446168

شناسه ملی: 14003752845

تاریخ ثبت: 1392/09/11

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 7 نفر

کد پستی: 1919953181

تاریخ تاسیس: 1392/09/11

آدرس: تهران ظفر خیابان کازرون خیابان دهم پ 10 واحد 8

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1392/09/11:

100,000,000 ریال

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1398/08/14:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 09/06/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : اعضای هییت مدیره برای مدت دو سال به شرح ذیل انتخاب شدند: شرکت ژیو محیط پارس به شناسه ملی 101028XXXX9 به نمایندگی آقای تقی بهرامی به کد ملی 393255XXXX به سمت رییس هییت مدیره -خانم فاطمه برهان به کد ملی 267756XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره -آقای فرید شعبانی به کد ملی 432226XXXX به سمت مدیر عامل و عضو هییت مدیره. حق امضای کلیه اوراق و اسناد بهادارو تعهدآور شرکت باامضای مدیر عامل و رییس هییت مدیره متفقا با مهر شرکت و در غیاب مدیر عامل با امضای رییس هییت مدیره منفردا با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری باامضای مدیر عامل یا رییس هییت مدیره منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. آقای علیرضا ثابتی به شماره ملی 006254XXXX به سمت بازرس اصلی وخانم سیده معصومه عرشی به شماره ملی 038497XXXX به سمت بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب شدند. پ 980814XXXX70142 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/03/20:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 27/12/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی احراز ارقام به شناسه ملی 103202XXXX9 به سمت بازرس اصلی وخانم سیده معصومه عرشی به شماره ملی 038497XXXX به سمت بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب شدند پ 970320XXXX40512 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/06/24:

آگهی تغییرات شرکت مواد ساخت آزما ویستا سهامی خاص به شماره ثبت 446168 و شناسه ملی 140037XXXX5 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 23/05/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : اعضای هییت مدیره برای مدت دو سال به شرح ذیل انتخاب شدند شرکت ژیو محیط پارس به شناسه ملی 101028XXXX9 به نمایندگی کاظم فخاریان به شناسه ملی 387439XXXX بسمت رییس هییت مدیره فاطمه برهان به کد ملی 267756XXXX بسمت نایب رییس هییت مدیره فرید شعبانی به کد ملی 432226XXXX بسمت مدیرعامل و عضو هییت مدیره و امضای کلیه اوراق و اسناد بهادارو تعهدآور شرکت باامضای مدیرعامل و رییس هییت مدیره متفقا با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای رییس هییت مدیره منفردا با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری باامضای مدیرعامل یا رییس هییت مدیره منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می باشد تقی بهرامی به شماره ملی 393255XXXX به سمت بازرس اصلی و سیده معصومه عرشی به شماره ملی 038497XXXX به سمت بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب شدند

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1392/09/03:

در تاریخ 11/9/92 به شماره ثبت 446168 در اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران به شناسه ملی 140037XXXX5 ثبت، و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع شرکت: شرکت مهندسی، اجرایی، تولیدی، وارداتی و صادراتی در زمینه طراحی، ساخت و تولید تجهیزات و دستگاههای آزمایشگاهی و محلی (صحرایی) در زمینه انواع آزمایشهای فیزیکی، مکانیکی، شیمیایی روی مصالح مختلف از جمله خاک، سنگ، بتن، آسفالت، انواع فلزات، مصالح نساجی و پلیمری و هرگونه مصالح باربر در صنعت عمران و ساخت و ساز میباشد خرید و فروش صادرات و واردات کلیه اقلام مجاز بازرگانی انعقاد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی اخذ وام و تسهیلات ریالی و ارزی از بانکها و موسسات مالی و اعتباری داخلی و خارجی اخذ و اعطا نمایندگی داخلی و خارجی شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی ایجاد شعب در سراسر کشور برپایی و شرکت در نمایشگاههای داخلی و خارجی ترخیص کالا از گمرکات کشور مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران ظفر خیابان کازرون خیابان دهم پ 10 واحد 8 کدپستی 191995XXXX سرمایه شرکت: مبلغ 000/000/100 ریال منقسم به 000/10 سهم 000/10 ریالی که تعداد 000/10 سهم با نام و 0 سهم آن بی نام میباشد که مبلغ 000/000/35 ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره 1087721 مورخ 13/8/92 نزد بانک پارسیان شعبه نفت شمالی پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران شرکت: 1 فاطمه برهان به سمت نایب رییس هییت مدیره عضو اصلی 2 فریده شعبانی به سمت عضو هییت مدیره عضو اصلی 3 فرید شعبانی به سمت مدیر عامل 4 شرکت ژیو محیط پارس به نمایندگی کاظم فخاریان به سمت رییس هییت مدیره عضو اصلی به مدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت با امضای مدیر عامل و رییس هییت مدیره متفقا با مهر شرکت و در غیاب مدیر عامل با امضای رییس هییت مدیره منفردا با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضای مدیر عامل یا رییس هییت مدیره منفردا همراه با مهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: تقی بهرامی به شماره ملی 393255XXXX به عنوان بازرس اصلی سیده معصومه عرشی به شماره ملی 038497XXXX به عنوان بازرس علی البدل روزنامه کثیرالانتشار شرکت: ابرار میباشد. پ 1743288 اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی