اطلاعات عمومی

فعال تعاونی

شماره ثبت:

شناسه ملی:

تاریخ ثبت: 1382/05/30

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 4 نفر

تاریخ تاسیس: 1382/05/30

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1382/05/30:

10,800,000 ریال

هیئت مدیره سابق

() نفر

بازرس‌ها

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1382/05/13:

خلاصه اساسنامه و تقاضانامه شرکت مزبور که به استناد نامه شماره 739 ت 2 - 15/4/82 اداره تعاون شهرستان گرمی وصول شده و درمورخه 28/4/82 تحت شماره 803 دراین اداره به ثبت رسیده است جهت اطلاع عموم بشرح ذیل آگهی میشود: 1 - موضوع شرکت: ارایه خدمات کشاورزی 2 - مرکز شرکت: شهرستان گرمی روستای دریامان 3 - اسامی شرکا و موسسین: ا- محرم برازنده 2 - افراسیاب برازنده 3 - کریم اسحاقی 4 -حجت سحاقی 5 - افراسیاب برازنده 6 - رضابرازنده 7 -کریم فتحی زاده 8 - کریم الماسی 9 - سپهداره پیرزاده 4 - مبدا شرکت ومدت آن: روستای دریامان از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. 5 - سرمایه شرکت به مبلغ 10800000 ریال تقسیم به 36 سهم 300000 ریالی 6 - میزان سهم شرکا: 1 - محرم برازنده 2 - افراسیاب برازنده 3 - حجت اسحاقی 4 - پرویز فرخی هرکدام پنج سهم 5 -کریم اسحاقی. 6 - کریم الماسی 7 - کریم فتحی زاده 8 -سپهدار پیرزاده هرکدام 3 سهم 9 - رضابرازنده 4 سهم 7 - مدیران و دارندگان حق امضا: 1 - آقای محرم برازنده عضو اصلی و مدیر عامل و رییس هییت مدیره 2 - حجت اسحاقی منشی هییت مدیره 3 - کریم اسحاقی نایب رییس هییت مدیره 4 -رضا برازنده عضو علی البدل شرکت انتخاب شدندکه کلیه اسناد رسمی و قراردادها و تعهدآور بانکی ازقبیل چک‚ سفته‚ برات وباامضای کریم اسحاقی نایب رییس هییت مدیره به اتفاق آقای محرم برازنده رییس هییت مدیره و مدیر عامل شرکت همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و نامه ها با امضای منفرد مدیر عامل و مهر تعاونی معتبرمی باشد. 8 - آقایان کریم فتحی زاده و پرویز فرخی بازرسان اصلی و علی البدل شرکت به مدت یکسال انتخاب شدند. رییس ثبت اسناد و املاک گرمی

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی