اطلاعات عمومی

فعال موسسه غیرتجاری

شماره ثبت: 452

شناسه ملی: 10660145723

تاریخ ثبت: 1389/05/25

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 4 نفر

تاریخ تاسیس: 1389/05/25

آدرس: 1 3 استان کرمانشاه شهر کرمانشاه خیابان منزه کوی ده متری

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1389/05/25:

1,000,000 ریال

هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 25/5/89 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ محل موسسه در واحد ثبتی کرمانشاه به آدرس شهر کرمانشاه ـ پمپ گازوییل ابتدای خیابان اربابی مقابل مدرسه راهنمایی زنگنه جنب فروشگاه بهمنی تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. در تاریخ 17/3/90 ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضا قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1390/03/18:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 25/5/89 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 محل موسسه در واحد ثبتی کرمانشاه به آدرس شهر کرمانشاه پمپ گازوییل ابتدای خیابان اربابی مقابل مدرسه راهنمایی زنگنه جنب فروشگاه بهمنی تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. در تاریخ 17/3/90 ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضا قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری واحد ثبتی کرمانشاه

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1389/05/25:

موسسه فوق در تاریخ 25/5/89 تحت 452 و شناسه ملی 106601XXXX3 در این اداره بثبت رسیده و در تاریخ 25/5/89 از لحاظ امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه آن بشرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی آگهی می شود. 1 موضوع موسسه: ارایه خدمات بستری پزشکی و پیراپزشکی جهت قطع وابستگی به مواد مخدر بشرح ماده دو اساسنامه. 2 مدت موسسه: از تاریخ ثبت بمدت نامحدود. 3 مرکز اصلی موسسه: 1 3 استان کرمانشاه، شهر کرمانشاه خیابان منزه کوی ده متری، پلاک 31/4 سرمایه موسسه: مبلغ 000/000/1 ریال می باشد. 5 اولین مدیران موسسه: 1 5 خانم مهناز فاضلی به سمت رییس هییت مدیره. 2 5 آقای محمد رضا صفر علی به سمت نایب رییس هییت مدیره. 3 5 آقای سعید سیف به سمت عضو هییت مدیره. 4 5 آقای محمد رضا صفر علی به سمت مدیر عامل بمدت 2 سال انتخاب گردیدند. 6 دارندگان حق امضا: کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور موسسه از قبیل چک سفته برات قراردادها و عقود اسلامی با امضای نایب رییس هییت مدیره همراه مهر موسسه معتبر است. 7 اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه. 8 بازرس اصلی و علی البدل: 1 8 آقای یداله حیدری به عنوان بازرس اصلی. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری واحد ثبتی کرمانشاه

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی