اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 1189

شناسه ملی: 14005637013

تاریخ ثبت: 1394/12/02

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 12 نفر

کد پستی: 7434161663

آدرس: استان فارس شهرستان لامرد بلوار شهید مطهری ساختمان جهانبانی طبقه دوم واحد 6

تاریخ تاسیس: 1394/12/02

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1395/05/28:

100,000,000 ریال

سرمایه ثبت شده در تاریخ 1394/12/02:

1,000,000 ریال

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/08/05:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 28/07/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ اعضا هییت مدیره به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای هادی خلیلی به شماره ملی 515973XXXX و خانم فاطمه تجلی به شماره ملی 515994XXXX و خانم ام البنین تجلی به شماره ملی 515007XXXX و خانم ماهرخ نوری به شماره ملی 657000XXXX برای مدت دو سال انتخاب گردیدند ـ آقای محمد فضلی به شماره ملی 515980XXXX به عنوان بازرس اصلی و آقای قاسم فضلی به شماره ملی 515994XXXX به عنوان بازرس علی البدل برای مدت 1 سال مالی انتخاب گردیدند. ش 970805XXXX28140 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری لامرد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/08/05:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 28/07/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ سمت اعضا هییت مدیره بشرح ذیل تعیین گردید: آقای هادی خلیلی به شماره ملی 515973XXXX به سمت رییس هییت مدیره خانم فاطمه تجلی به شماره ملی 515994XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره خانم ام البنین تجلی به شماره ملی 515007XXXX به سمت مدیرعامل و عضو هییت مدیره خانم ماهرخ نوری به شماره ملی 657000XXXX به سمت عضو هییت مدیره ـ کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقوداسلامی و اوراق عادی و نامه های اداری با امضا خانم ام البنین تجلی (مدیرعامل و عضو هییت مدیره) همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. ش 970805XXXX07823 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری لامرد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/06/24:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 27/5/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ اعضا هییت مدیره به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای هادی خلیلی به شماره ملی 515973XXXX و خانم فاطمه تجلی به شماره ملی 515994XXXX و خانم ام البنین تجلی به شماره ملی 515007XXXX و خانم ماهرخ نوری به شماره ملی 657000XXXX برای مدت دو سال انتخاب گردیدند ـ آقای محمد فضلی به شماره ملی 515980XXXX به سمت بازرس اصلی و آقای قاسم فضلی به شماره ملی 515994XXXX به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. ش 950624XXXX83873 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری لامرد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/06/24:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 19/5/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ باستناد مواد 39 و 40 لایحه اصلاحی قانون تجارت نقل وانتقال سهام در شرکتهای سهامی از امورات داخلی این شرکتها بوده و از موارد ثبت و آگهی نمی باشد. ـ تعداد اعضای هییت مدیره از 3 نفر به 4 نفر افزایش یافت و ماده 31 اساسنامه اصلاح گردید. ـ موارد ذیل به موضوع شرکت اضافه شد و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید: تعمیر و نگهداری تجهیزات و وسایل اداری (به غیر از امور رایانه) خدمات فنی خودرو، ساختمانها و تجهیزات و وسایل مخابراتی و ارتباطی، ابنیه و خطوط راه آهن ـ امور تاسیساتی شامل تعمیر و نگهداری و بهره برداری از تاسیسات برودتی و حرارتی ش 950624XXXX87361 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری لامرد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/06/24:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 28/5/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ سرمایه شرکت از مبلغ 1000000 ریال به مبلغ 100000000 ریال منقسم به 100 سهم 1000000 ریالی از محل آورده نقدی و افزایش ارزش سهام افزایش یافت که مبلغ سرمایه تعهدی اولیه و سرمایه افزایشی به موجب گواهی شماره 2409 مورخ 28/5/1395 بانک توسعه تعاون شعبه لامرد پرداخت و ماده 5 اساسنامه شرکت نیز بشرح ذیل اصلاح گردید: سرمایه شرکت مبلغ 100000000 ریال (یکصد میلیون ریال)منقسم به 100 سهم 1000000 ریالی(یک میلیون ریالی) ش 950624XXXX34568 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری لامرد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/06/24:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 27/5/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ سمت اعضا هییت مدیره بشرح ذیل تعیین گردید: آقای هادی خلیلی به سمت رییس هییت مدیره خانم فاطمه تجلی به سمت نایب رییس هییت مدیره خانم ماهرخ نوری به سمت عضو هییت مدیره خانم ام البنین تجلی به سمت مدیرعامل وعضو هییت مدیره ـ کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقوداسلامی و اوراق عادی و نامه های اداری با امضا خانم ام البنین تجلی (مدیرعامل و عضو هییت مدیره) همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. ش 950624XXXX31198 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری لامرد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/02/21:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 23/01/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ سمت اعضا هییت مدیره بشرح ذیل تعیین گردید: آقای هادی خلیلی به سمت رییس هییت مدیره خانم فاطمه تجلی به سمت نایب رییس هییت مدیره خانم ام البنین تجلی به سمت مدیرعامل و عضو هییت مدیره ـ کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقوداسلامی با امضا خانم ام البنین تجلی (مدیرعامل و عضو هییت مدیره) به اتفاق امضای آقای هادی خلیلی (رییس هییت مدیره) همراه با مهر شرکت معتبر می باشد و نامه های اداری و اوراق عادی با امضای آقای هادی خلیلی (رییس هییت مدیره) همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. ش 950221XXXX93360 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری لامرد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/02/20:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 23/01/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ اعضا هییت مدیره به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای هادی خلیلی به شماره ملی 515973XXXX و خانم فاطمه تجلی به شماره ملی 515994XXXX و خانم ام البنین تجلی به شماره ملی 515007XXXX برای مدت دو سال انتخاب گردیدند ـ آقای محمد فضلی به شماره ملی 515980XXXX به سمت بازرس اصلی و آقای قاسم فضلی به شماره ملی 515994XXXX به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. ش 950221XXXX14138 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری لامرد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/12/02:

تاسیس شرکت سهامی خاص آران مهر آینده سازان جنوب فارس درتاریخ 02/12/1394 به شماره ثبت 1189 به شناسه ملی 140056XXXX3 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: امور آشپزخانه و رستوران شامل تهیه و طبخ و توزیع غذا و اداره رستوران و بوفه برای شرکتها و نهادهای دولتی و خصوصی با نظارت ناظران بهداشت، پیش خدمتی و امور آبدارخانه، خدمات پشتیبانی و تامین نیروی انسانی و تهیه ماشین آلات سبک و سنگین برای شرکتها و نهادهای دولتی و غیردولتی، خدمات فضای سبز شامل خدمات باغبانی و نگهداری از فضای سبز، امور تاسیساتی شامل تعمیرات و نگهداری تاسیسات سرمایشی و گرمایشی ـ فعالیتهای خدماتی از قبیل نظافت، آبدارخانه و پیشخدمتی و امور بوفه و تنظیفات و اداره امور نقلیه، کلیه فعالیتهای عمرانی و انبوه سازی و خاکبرداری و خاکریزی و لایروبی و سنگ چینی و آسفالت و فنس کشی و سد سازی و اسکله سازی و تونل سازی، ارایه کلیه خدمات حمل و نقل درون شهری، ارایه خدمات بازرگانی، صادرات و واردات و بارگیری و تخلیه و ترخیص کالا و صادرات فرش دستباف و صادرات و واردات تجهیزات مرتبط با موضوع فعالیت شرکت، شرکت در مزایدات و مناقصات و اخذ قرارداد با شرکتها، وزارتخانه ها، سازمانهای دولتی و خصوصی طبق قوانین جاری کشوری در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات پس از اخذ مجوزهای لازم مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: استان فارس ـ شهرستان لامرد ـ بلوار شهید مطهری ـ ساختمان جهانبانی ـ طبقه دوم ـ واحد 6 کد پستی 743416XXXX سرمایه شرکت: مبلغ 1000000 ریال منقسم به 100 سهم 10000 ریالی که تعداد 100 سهم با نام و 0 سهم آن بی نام میباشد که مبلغ 350000 ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره 228/2409 مورخ 19/11/94 نزد بانک توسعه تعاون شعبه لامرد پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران شرکت: محمد علی تجلی به سمت رییس هییت مدیره و مریم محمدپور به سمت نایب رییس هییت مدیره و ام البنین تجلی به سمت مدیرعامل و عضو هییت مدیره ـ عضو اصلی همگی به مدت دوسال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت به امضای خانم ام البنین تجلی همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری به امضای خانم ام البنین تجلی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: محمد فضلی به شماره ملی 515980XXXX به عنوان بازرس اصلی و قاسم فضلی به شماره ملی 515994XXXX به عنوان بازرس علی البدل هر دو برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند روزنامه کثیرالانتشار سبحان برای درج آگهی های شرکت انتخاب شد. ثبت موضوع فعالیت مذکور بمنزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد ش 941202XXXX45460 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری لامرد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی