اطلاعات عمومی

فعال تعاونی

شماره ثبت: 258

شناسه ملی: 14008320730

تاریخ ثبت: 1398/02/21

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 8 نفر

تاریخ تاسیس: 1398/02/21

آدرس: استان همدان ، شهرستان فامنین ، بخش مرکزی ، شهر فامنین ، بلوار دکتر یحیی دولتی ، میدان آزادی ، خیابان شهید چمران ، پلاک 0 ، طبقه همکف

کد پستی: 6561943140

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1398/02/21:

52,500,000 ریال

هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1398/02/21:

تاسیس شرکت تعاونی ماهان پردیس الوند درتاریخ 21/02/1398 به شماره ثبت 258 به شناسه ملی 140083XXXX0 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. ـ موضوع: تهیه و توزیع مواد غذایی"ثبت موضوع فعالیت مذکور،به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد" ـ مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود ـ مرکز اصلی: استان همدان ، شهرستان فامنین ، بخش مرکزی ، شهر فامنین، بلوار دکتر یحیی دولتی ، میدان آزادی ، خیابان شهید چمران ، پلاک 0 ، طبقه همکف کدپستی 656194XXXX ـ سرمایه شخصیت حقوقی: مبلغ 52500000 ریال منقسم به 105 سهم 500000 ریالی بانام که مبلغ 21000000 ریال آن نقداً توسط موسسین طی گواهی بانکی مورخ 12/02/1398 نزدبانک توسعه تعاون باجه فامنین باکد 3700 آگهی گردیده والباقی سرمایه درتعهدصاحبان سهام می باشد 5 ـ اولین مدیران: آقای علی حسینی به شماره ملی 502959XXXX به سمت مدیرعامل و منشی هییت مدیره و خانم مهین شاه محمدی به شماره ملی 386025XXXX به سمت رییس هییت مدیره وآقای سعید نظری به شماره ملی 502007XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره هرسه نفرعضواصلی وخانم معصومه حسینی به شماره ملی 502960XXXX به سمت عضو علی البدل وخانم اعظم حسینی به شماره ملی 502961XXXX به سمت عضو علی البدل همگی اعضا هییت مدیره برای مدت 3 سال انتخاب گردیدند. ـ دارندگان حق امضا: کلیه قراردادها و اسناد رسمی و تعهدآور بانکی از قبیل چک , سفته, برات و اوراق بهادار با امضای یک یا دو نفر از اعضای هییت مدیره (با ذکر سمت) مهین شاه محمدی رییس هییت مدیره و در غیاب ایشان سعید نظری نایب رییس هییت مدیره به اتفاق مدیرعامل و مهر تعاونی دارای اعتبار است و اوراق عادی و نامه ها با امضای علی حسینی مدیرعامل (با ذکر سمت) و مهر تعاونی معتبر خواهد بود. ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه ـ بازرسین اصلی وعلی البدل: آقایان محمد حسینی به شماره ملی 502996XXXX به سمت بازرس اصلی وعلی بداغی به شماره ملی 502961XXXX به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. ـ روزنامه کار و کارگر برای درج تصمیمات و آگهی های تعاونی تعیین گردید. به استنادمجوزشماره 156 مورخ 12/02/1398 اداره تعاون کارورفاه اجتماعی شهرستان فامنین آگهی گردیده است. ش 980221XXXX41499 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری فامنین

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی