اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت:

شناسه ملی:

تاریخ ثبت: 1386/06/29

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 5 نفر

تاریخ تاسیس: 1386/06/29

آدرس: کرمانشاه خیابان دادگستری اول کشاورزی کوچه گاوداری

سرمایه ثبتی


هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1386/07/13:

خلاصه اساسنامه و اظهارنامه شرکت فوق که در تاریخ 29/6/86 تحت شماره 11998 این اداره بثبت رسیده و در تاریخ مذکور از لحاظ امضا ذیل ثبت تکمیل گردیده برای اطلاع عموم آگهی می شود: 1 موضوع شرکت: ارایه خدمات اداری و تامین نیروی انسانی اعم از سازمان های دولتی و غیردولتی، ایجاد فضای سبز و نگهداری از محوطه های ورزشی و خدمات مرتبط با ورزش، نگهداری تاسیس ات گرمایشی و سرمایشی و تامین نیروی انسانی خدماتی مورد نیاز شرکت در کلیه مناقصات و مزایده های دولتی و خصوصی 2 مدت شرکت: از تاریخ ثبت بمدت نامحدود 3 مرکز اصلی شرکت: کرمانشاه، خیابان دادگستری اول کشاورزی کوچه گاوداری پلاک 4 4 سرمایه شرکت مبلغ یک میلیون ریال منقسم به یکصد سهم ده هزار ریالی که مبلغ سیصد و پنجاه هزار ریال آن بموجب گواهی شماره 31724232 بانک ملت شعبه آب منطقه ای کرمانشاه بحساب شرکت واریز و مابقی در تعهد پرداخت سهامداران می باشد. 5 اولین مدیران شرکت که برای مدت دو سال انتخاب شدند: 1 . آقای سیروس سرباز محمدی به عنوان رییس هییت مدیره و مدیر عامل 2 . خانم فاطمه شاهملکی به عنوان نایب رییس هییت مدیره 3 . خانم فرزانه سرباز محمدی به عنوان عضو هییت مدیره. 6 دارندگان حق امضا: کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور از قبیل چک و سفته و برات باامضای مدیر عامل و رییس هییت مدیره و سایر نامه های عادی و اداری باامضای مدیر عامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. 7 اختیارات مدیر عامل : طبق مفاد مندرج در اساسنامه 8 بازرس اصلی و علی البدل: آقای غلامرضا بهمنی جلیلیان به سمت بازرس اصلی و آقای محمدرضا قاسمی به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند. 9 روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات برای درج آگهی های شرکت انتخاب شد. مسیول ثبت شرکت های کرمانشاه

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی