اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 6395

شناسه ملی: 14006049610

تاریخ ثبت: 1395/05/13

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 8 نفر

تاریخ تاسیس: 1395/05/13

آدرس: ایلام خیابان سلیمان خاطر کوچه صاحب الزمان 6

کد پستی: 6931974144

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1395/05/13:

1,000,000 ریال

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/04/30:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 23/04/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ 1 سمت اعضا هییت مدیره تا تاریخ 23/4/1399 بشرح ذیل تعیین گردیدند. ـ حسین منتی به شماره ملی 634964XXXX بسمت رییس هییت مدیره ـ ناهید کرمی به شماره ملی 634965XXXX بسمت نایب رییس هییت مدیره ـ فاطمه حشمتی زاده به شماره ملی 450120XXXX بسمت عضو هییت مدیره ـ حسین منتی به شماره ملی 634964XXXX بسمت مدیرعامل و عضو هییت مدیره ـ 2 کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی بامضا : مدیرعامل و مهر شرکت و سایر نامه های اداری بامضا مدیرعامل ومهر شرکت معتبر مبباشد. ش 970430XXXX61521 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری ایلام

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/04/30:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 23/04/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ 1 اعضا هییت مدیره تا تاریخ 23/4/1399 بشرح ذیل تعیین گردیدند ـ حسین منتی بشماره ملی 634964XXXX ـ ناهید کرمی بشماره ملی 634965XXXX ـ فاطمه حشمتی زاده بشماره ملی 450120XXXX ـ 2 ناهید فریادی بشماره ملی 449017XXXX بسمت بازرس اصلی و اکبر نور مرادی بشماره ملی 634971XXXX بسمت بازرس علی البدل به مدت یکسال مالی تعیین گردیدند. ـ 3 روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت تعیین گردیدند. ش 970430XXXX45196 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری ایلام

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/05/13:

تاسیس شرکت سهامی خاص ارغوان نگین مهر ایلام درتاریخ 13/05/1395 به شماره ثبت 6395 به شناسه ملی 140060XXXX0 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: انجام کارهای خدماتی شامل. تامین نیروی انسان.ایاب و ذهاب نیروی اداری.امور حمل ونقل درون شهری و خدمات عمومی.نظافت.تهیه و توزیع مواد غذایی طبخ غذا و رستوران.باغداری و باغبانی و ایجاد فضای سبز.صادرات و واردات کلیه کالاهای مجازو کلیه کارهای خدماتی ادارات و سازمانهای دولتی و غیردولتی.شرکت در مناقصات و مزایدات.تعمیر و نگهداری ساختمان و ماشین آلات وامور تاسیسات و برق.برگزاری نمایشگاههای دایمی وفصلی.تهیه وتوزیع وبسته بندی و.تخلیه و بارگیری کالابا نیروی انسانی و جرثقیل ولیفتراک. انجام خدمات ایزو.حمل و دفع و بی خطر سازی پسماند های و زباله های بیمارستانی.عفونی و غیرعفونی.فتو کپی و تکثیر و انجام امور اداری و دبیر خانه و انجام کلیه امور پیمانکاری مرتبط به رشته های.ساختمان. آب. راه و ترابری.تاسیسات تجهیزات. کاوشهای زمینی. نفت و گاز.ارتباطات.کشاورزی.مرمت آثار باستانی.در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات فعالیت. پس از اخذ مجوزهای لازم. مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. اصلی شرکت: ایلام ـ خیابان سلیمان خاطر کوچه صاحب الزمان 6 کدپستی 693197XXXX سرمایه شرکت: مبلغ 1000000 ریال منقسم به 100 سهم 10000 ریالی که تعداد 100 سهم بانام میباشد که مبلغ 1000000 ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره 118/24147 مورخ 24/4/1395 نزد بانک قوامین شعبه ایلام پرداخت گردیده است. اولین مدیران شرکت: زهره قاسمی بسمت رییس هییت مدیره به شماره کد ملی 407352XXXX ناهید کرمی بسمت نایب رییس هییت مدیره به شماره کد ملی 634965XXXX حسین منتی به عنوان مدیرعامل و عضو هییت مدیره به شماره کد ملی 634964XXXX برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه. بازرس اصلی و علی البدل: بشرح ذیل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. ناهید فریادی به شماره ملی 449017XXXX به عنوان بازرس اصلی. اکبر نور مرادی به شماره ملی 634971XXXX به عنوان بازرس علی البدل. ((ثبت موضوع فعالیت بمنزله اخذ وصدور پروانه فعالیت نمی باشد)) ش 950513XXXX12649 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری ایلام

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی