اطلاعات عمومی

فعال مسئولیت محدود

شماره ثبت: 3093

شناسه ملی: 14006128051

تاریخ ثبت: 1395/06/10

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 4 نفر

کد پستی: 1915686112

آدرس: تشکیل گردید ، مجمع تصمیم ذیل را اتخاذ نمود که جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران آگهی می گردد شرکت مذکور شعبه ای به نشانی تهران بلوار نلسون ماندلا ، خیابان ناهید شرقی ، پلاک 48 به

تاریخ تاسیس: 1395/06/10

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1397/10/30:

500,000,000 ریال

هیئت مدیره سابق

() نفر

بازرس‌ها

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/11/07:

طبق صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 30/10/97 شرکت رایش تجارت منطقه آزاد انزلی ((بامسیولیت محدود))که با حضور کلیه شرکا در محل شرکت تشکیل گردید، مجمع تصمیم ذیل را اتخاذ نمود که جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران آگهی می گردد: شرکت مذکور شعبه ای به نشانی تهران: بلوار نلسون ماندلا ، خیابان ناهید شرقی ، پلاک 48 به کدپستی 191568XXXX به مدیریت آقای مصطفی معتمدی به شماره ملی 552955XXXX فرزند اکبر دایر نمودند و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح گردید. ش 971109XXXX13594 اداره ثبت شرکتها و مالکیت های صنعتی و معنوی منطقه آزاد انزلی

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/11/08:

طبق صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 30/10/97 شرکت رایش تجارت منطقه آزاد انزلی((مسیولیت محدود))که با حضور کلیه شرکا در محل شرکت تشکیل گردید، مجمع تصمیم ذیل را اتخاذ نمود که جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران آگهی می گردد: 1 - آقای مصطفی معتمدی به شماره ملی 552955XXXX با پرداخت مبلغ 000/000/300/2 ریال به صندوق شرکت میزان سهم الشرکه خود را به مبلغ 000/000/400/2 ریال افزایش داد. 2 - خانم مهین معتمدی به شماره ملی 445941XXXX با پرداخت مبلغ 000/000/150/1 ریال به صندوق شرکت میزان سهم الشرکه خود را به مبلغ 000/000/200/1 ریال افزایش داد. 3 - آقای پدرام معتمدی به شماره ملی 442013XXXX با پرداخت مبلغ 000/000/600/4 ریال به صندوق شرکت میزان سهم الشرکه خود را به مبلغ 000/000/800/4 ریال افزایش داد. 4 - خانم سحر معتمدی به شماره ملی 443254XXXX با پرداخت مبلغ 000/000/150/1 ریال به صندوق شرکت میزان سهم الشرکه خود را به مبلغ 000/000/200/1 ریال افزایش داد. 5 - خانم پریسا معتمدی به شماره ملی 443328XXXX با پرداخت مبلغ 000/000/150/1 ریال به صندوق شرکت میزان سهم الشرکه خود را به مبلغ 000/000/200/1 ریال افزایش داد. 6 - خانم پرنیا معتمدی به شماره ملی 442105XXXX با پرداخت مبلغ 000/000/150/1 ریال به صندوق شرکت میزان سهم الشرکه خود را به مبلغ 000/000/200/1 ریال افزایش داد. درنتیجه سرمایه شرکت از مبلغ 000 , 000 , 500 ریال به مبلغ 000/000/000/12 ریال افزایش یافت. ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح گردید. لیست شرکاو میزان سهم الشرکه آنها بعد از افزایش سرمایه: الف- آقای مصطفی معتمدی دارنده مبلغ 000/000/400/2 ریال سهم الشرکه. ب- خانم مهین معتمدی دارنده مبلغ 000/000/200/1 ریال سهم الشرکه. ج- آقای پدرام معتمدی دارنده مبلغ 000/000/800/4 ریال سهم الشرکه. د- خانم سحر معتمدی دارنده مبلغ 000/000/200/1 ریال سهم الشرکه. ر- خانم پریسا معتمدی دارنده مبلغ 000/000/200/1 ریال سهم الشرکه. ز- خانم پرنیا معتمدی دارنده مبلغ 000/000/200/1 ریال سهم الشرکه. ش 971109XXXX12377 اداره ثبت شرکتها و مالکیت های صنعتی و معنوی منطقه آزاد انزلی

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/07/13:

طبق صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 12/7/95 شرکت رایش تجارت منطقه آزاد انزلی ((مسیولیت محدود))که با حضور کلیه شرکا در محل شرکت تشکیل گردید، مجمع تصمیم ذیل را اتخاذ نمود که جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران آگهی می گردد: نشانی شرکت فوق در سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی انزلی از طالب آباد، بعد لاک سیم، پلاک 341 ، کدپستی 431317XXXX به مجتمع کاسپین، شماره 190 ، کدپستی 431315XXXX انتقال یافت و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح گردید. ش 960231XXXX23413

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/06/13:

شرکت رایش تجارت منطقه آزاد انزلی (مسیولیت محدود) در تاریخ 10/6/95 با شماره ثبت 3093 به شناسه ملی 140061XXXX1 در اداره ثبت شرکتهای این سازمان به ثبت رسیده و خلاصه شرکتنامه و اساسنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران آگهی می گردد: 1 ـ موضوع شرکت: خرید و فروش و توزیع و تولید و بسته بندی، واردات و صادرات و خدمات پس از فروش کلیه کالاهای مجاز بازرگانی، برگزاری سمینار و همایش ها، اخذ و اعطای نمایندگی شرکت های معتبر داخلی و خارجی، اخذ وام و تسهیلات بانکی به صورت ارزی و ریالی از کلیه بانک ها و موسسات مالی و اعتباری داخلی و خارجی، گشایش اعتبارات و ال سی برای شرکت نزد بانکها، ترخیص کالا از کلیه گمرکات داخلی ایجاد شعب و نمایندگی در سراسر کشو، برپایی غرفه و شرکت در کلیه نمایشگاههای معتبر داخلی و خارجی و بین المللی، عقد قرارداد با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی و شرکت در کلیه مناقصات و مزایده های و پیمانها اعم از دولتی و خصوصی و بین المللی، کلیه موارد فوق پس از اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح و در چارچوب قوانین و مقررات منطقه آزاد انزلی. 2 ـ مرکز اصلی شرکت: منطقه آزاد انزلی، طالب آباد، بعد لاک سیم، پلاک 341 ، کدپستی 431317XXXX . 3 ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. 4 ـ سرمایه شرکت: به مبلغ پانصد میلیون ریال نقدی. 5 ـ مدیران شرکت: آقای مصطفی معتمدی به سمت رییس هییت مدیره و آقای پدرام معتمدی به سمت مدیرعامل و خانم ها مهین معتمدی، سحر معتمدی و پریسا معتمدی به سمت اعضای هییت مدیره برای مدت نامحدود انتخاب گردیدند. 6 ـ دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، بروات و سفته و قراردادها و عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل یا رییس هییت مدیره منفردا" همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. ش 950613XXXX17297 اداره ثبت شرکتها و مالکیت های صنعتی و معنوی منطقه آزاد انزلی

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی