اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 84473

شناسه ملی:

تاریخ ثبت:

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 11 نفر

سرمایه ثبتی


پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1384/11/26:

به استناد صورت جلسات مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده و هییت مدیره و فوق العاده مورخ 14/10/84 شرکت سهامی خاص فرش ارومیه تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به 29/12/83 تصویب شد. 2 خانمها نشمیل آزادی، لطیفه آزادی و پروانه آزادی به عنوان اعضای اصلی هییت مدیره و آقای صلاح الدین صدیقیان به عنوان عضو علی البدل هییت مدیره به مدت دو سال انتخاب شدند. 3 آقایان سید هاشم برزنجی به سمت بازرس اصلی و حسین پاد به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال انتخاب شدند. 4 روزنامه کیهان جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. 5 خانمها نشمیل آزادی به سمت رییس هییت مدیره، لطیفه آزادی به سمت نایب رییس هییت مدیره و پروانه آزادی به سمت عضو هییت مدیره انتخاب شدند. 6 خانم آمینه لحمی از خارج به سمت مدیر عامل شرکت به مدت دو سال انتخاب شد. 7 امضای اسناد و اوراق تعهدآور از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادهای تعهدآور با امضا مدیر عامل همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. 8 نام شرکت مندرج ماده 1 اساسنامه شرکت به هاله ماهدیس ارومیه تغیر یافت. 9 اساسنامه جدید شرکت در 64 ماده و چهار تبصره تصویب و جایگزین اساسنامه قبلی شد. مسیول ثبت شرکتهای ارومیه

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطورفوق العاده مورخ 21/8/83 شرکت مزبور که در تاریخ 9/9/83 واصل گردید: آقای اسماعیل خاکی بسمت بازرس اصلی و آقای چنگیز سرهنگ باوانی بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشارکیهان جهت درج آگهیهای شرکت تعیین گردید. اعضا هییت مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقایان صلاح الدین صدیقانی ـ لطیفه آزادی ـ تشمیل آزادی به عنوان اعضا اصلی و فرزانه و پروانه آزادی به عنوان اعضا علی البدل. بموجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 21/8/83 محل شرکت به ارومیه شهرک صنعتی فاز یک شرکت فرش ارومیه انتقال یافت و ماده مربوطه دراساسنامه اصلاح گردید بموجب صورجلسه هییت مدیره 21/8/83 آقایان صالح الدین صدیقیانی بسمت رییس هییت مدیره ومدیرعامل وخانم لطیفه آزادی بسمت نایب رییس هییت مدیره تعیین گردیدند و امضا کلیه اوراق واسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات و غیره بامضا مدیرعامل و رییس هییت مدیره همراه بامهر شرکت معتبر است. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی